Välkommen som aktieägare i Insplorion

VD har ordet

Vi är inne i ett spännande skede. Vi har god kassa och ett finansieringsavtal som ger trygghet över en treårsperiod. Vi har viktiga samarbeten rullande inom våra två utvecklingsområden Batteri och Luftkvalitet, och vi har en stigande försäljning av våra forskningsinstrument. Batterisensorer, Luftkvalitetsensorer och Forskningsinstrument, är de tre grenar där vi kommersiellt utvecklar vår egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Nya användningsområden utvärderas löpande.  

I takt med den gröna energiomställningen, ett starkt intresse från industrin, parat med en potential att omvälva marknaden för litium-jonbatterier, har vår verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Våra sensorer som övervakar laddstatus inuti batterier på molekylär nivå möjliggör ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad. Det kommer att betyda förlängd räckvidd för elbilar och avsevärt lägre kostnad för energilager. Därtill kommer ökad säkerhet.  Genom partnerskap med stora, multinationella aktörer, som bland annat levererar till den globala bilindustrin, är vi på rätt väg i vår strategi att bli en leverantör till såväl bilindustrin som till de stora batteritillverkarna. Vi fortsätter också att utveckla våra partnerskap inom specialbatterier med mer begränsade volymer. Kortare serier och mer flexibel produktion ger en snabbare väg till första kommersiell användning. Våra samarbeten med större aktörer ger oss hög trovärdighet i branschen. Vi har patentskydd för vår teknik och flera andra typer av kunskapsskydd, vilket gör oss till en attraktiv partner. 

Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft är behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer stort. Vår teknik möjliggör mer robusta, mer tillförlitliga, mindre och betydligt mer kostnadseffektiva sensorer än vad dagens teknik tillåter. Det ger möjligheten att bygga täta nätverk av sensorer, placerade på varje lyktstolpe istället för som idag, på ett fåtal platser i en stad. Denna typ av sensorer efterfrågas av både myndigheter och för enskilt bruk i hem och fordon. Inom vårt samarbete med Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs stad inom LoV-IoT (Luft och Vatten med Internet of Things) projektet kommer vår luftkvalitetsensor kopplas upp och användas i bland annat Göteborg, Uppsala och Santiago. Syftet är en allmänt bättre förståelse för luftföroreningar. Projektet ger oss möjligheten att testa våra sensorer under tuffa förhållanden, där IT-infrastrukturen redan finns på plats, och där våra samarbetspartners besitter stor kunskap inom luftkvalitetsmätning.  

Våra forskningsinstrument riktar sig till forskare i akademi och industri runt om i världen och ger möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet om processer som sker på ytor och vid gränsskikt. Vi kan med stor glädje notera att vi tagit ett viktigt steg mot uppskalning av instrumentaffären i och med att försäljningen via distributörer ökar. Till exempel med två instrument via vår kinesiska distributör Honoprof och ett via vår tyska distributör LOT-QuantumDesign, som i och med sin senaste försäljning också öppnat upp för en kombination av Insplorions Acoulyte-instrument och QCM-D-tekniken till nya kunder inom främst Life Science-sektorn. Försäljningen av forskningsinstrument har nu nått de nivåer att affären står på egna ben och ger ett litet tillskott till våra utvecklingsprojekt. Man bör dock ha i minnet att ledtiderna för försäljning av våra instrument är långa och svåra att förutsäga då de flesta av våra kunder är beroende av extern finansiering.  

Välkommen att följa med oss på resan mot en bättre värld, där vi bidrar med vår lilla men viktiga del.  

Patrik Dahlqvist, VD  

 

PATRIK DAHLQVIST,
VD INSPLORION AB