Välkommen som aktieägare i Insplorion

VD har ordet

Verksamhetsåret 2017 kan summeras med att vi lade en grund inför kommande aktiviteter gällande affärsutveckling och kommersialisering av batteriaffären, vi genomförde nödvändiga skarpa tester inom luftvårdsprojektet och vi arbetade målmedvetet vidare med marknadsföring och försäljning av Acoulyte-instrumenten.

Glädjande är att Insplorion i november tilldelades 500 000 SEK av Vinnova för att undersöka möjligheten att använda vår teknik vid vattenrening. Behovet av vattenrening på global basis är växande och det blir spännande att se vad vår teknik för övervakning kan tillföra, bland annat avseende förbättrad kostnadseffektivitet.

Väl inne i verksamhetsåret 2018 kan konstateras att vi är förberedda inför de utmaningar som väntar vid en kommersialisering av våra batterisensorer. Ett avtal har tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), en fond med inriktning på Small Cap-bolag. Under en period om 36 månader kan upp till 60 MSEK komma att tillföras bolaget i flera steg, så kallade trancher. För att motverka utspädning erhåller befintliga aktieägare gratis teckningsoptioner. Den första tranchen genomfördes i januari 2018 och innebar ett kapitaltillskott om 10 MSEK.

Pengarna ska till största del användas för att accelerera arbetet med ovan nämnda kommersialisering. Dels kommer Insplorion inom kort att stärka organisationen med två medarbetare inom området affärsutveckling som i huvudsak kommer bidra till ökad aktivitet i batteriprojektet. Finansieringsavtalet möjliggör en flexibilitet att kunna agera snabbt med vidare ökning av aktivitetsnivån om marknaden för projektet försätter att utvecklas väl. Vår starkare finansiella bas är också av stor vikt inför kommande dialoger och förhandlingar med potentiella partners inom industrin.

Vårt samarbete med brittiska AGM inom batteriaffären fortsätter enligt plan. Insplorion är i dag en aktiv del i AGM:s nätverk, vilket lett till att ett nytt samarbete påbörjats med brittiska Dukosi. De utvecklar en teknik som möjliggör bättre mätning av batteriets status på cellnivå, vilket på sikt kan komma att komplettera vår sensor.

Som en följd av de positiva testresultat vi offentliggjorde under sommaren och hösten 2017 närmade sig flera industriella aktörer oss och vi har redan identifierat nya intressanta samarbeten. Bland annat arbetar vi med en svensk konstellation kring ett projekt om framtidens adaptiva batterilager, BESS (Battery Energy Storage Systems). Effektiv batterilagring är ett område med stadigt ökande efterfrågan i kölvattnet av den snabba omställning till förnybar energiproduktion som nu sker i världen. För Insplorions del är marknadsområdet energilagring mycket intressant. För oss handlar det om att i stort utveckla samma produkt, med delvis samma partners som vi redan har i dag, men till olika marknader. Synergierna är således betydande.

Vid sidan av de möjligheter vi ser inom batteriaffären är det glädjande att utvecklingen av luftkvalitetsensorerna går som planerat. Tekniken har visat sig fungera väl och mot slutet av året inleddes de första fälttesterna. Med positiva testresultat i ryggen är nu ambitionen att under andra kvartalet 2018 kunna presentera effektiva sensorer av hög kvalitet i ett kompakt format, inte större än en snusdosa.

Arbetet med att demonstrera och sälja Acoulyte-instrumenten fortsätter med oförminskad kraft. I december 2017 fick vi ett genombrott på den asiatiska marknaden, då vår kinesiska distributör sålde ett Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking. Vår bedömning är att intresset för Acoulyte under innevarande år kommer fortsätta öka på samtliga geografiska marknader, inte minst i Asien.

Intresset för Insplorions verksamhet syns bland annat genom de många frågor som ställs till företaget. För att lätta på informationstrycket fortsätter vi periodvis publicera de mest intressanta frågorna och dess svar på Aktietorgets webbplats under ”Mer från bolaget”, se här.

 

patrik_d PATRIK DAHLQVIST,
VD INSPLORION AB