Välkommen som aktieägare i Insplorion

VD har ordet

Verksamhetsåret 2016 visade sig för Insplorions del bli precis så spännande som jag förutspådde i bokslutskommunikén för 2015. Hårt arbete och målmedvetenhet resulterade i viktiga genombrott för både Instrumentaffären och Sensoraffären. Nytt kapital har tillförts från såväl en nyemission som via mjuk finansiering och i Kina godkändes vårt huvudpatent.

I september introducerades vårt senaste instrument – Insplorion Acoulyte – som är ensamt om att möjliggöra akustisk och optisk mätning samtidigt genom att två tekniker kombineras. Den första försäljningen, värd cirka 500 000 kronor, genomfördes i december. Köpare var amerikanska University of Wisconsin–Madison i USA. Intresset inom den akademiska världen för Insplorion Acoulytes unika egenskaper är stort, speciellt inom områden med life science-tillämpningar. Som ytterligare stöd i försäljningsarbetet tecknade vi också under året avtal med en ny distributör, ATA Scientific, som verkar i Australien och Nya Zeeland.

I september inleddes ett samarbete mellan Insplorion och den skotska battericellstillverkaren AGM Batteries. Syftet är att integrera Insplorions batterisensorer i AGM:s battericeller. Förhoppningen är att i nästa steg kunna tillverka batterier på kommersiell basis där Insplorions sensorer kan ge en förbättrad övervakning av uppladdnings- och urladdningsprocesserna. Samtidigt kan batteriets momentana status mätas mer noggrant än vad som tidigare varit möjligt.

Det finns en tredje strategisk partner i samarbetet – ett av konkurrensskäl icke namngivet multinationellt elkomponentföretag med hemvist i USA. Målsättningen är att testprogrammet skall vara slutfört och utvärderat till sommaren 2017. För Insplorions del förväntar vi att samarbetet fortsätter hela vägen till storskalig produktion av batterier för kommersiell användning inom bilindustrin, vilket skulle innebära en väsentlig avsättning för våra batterisensorer i framtiden.

Verksamhetsåret 2016 var även Insplorions första hela år som ett noterat bolag på Aktietorget. Det skyltfönster som en notering innebär har varit till stort gagn för oss som bolag. Inte bara för vår finansiering.

Vid sidan av de intäkter som genereras via försäljning är Insplorions strategi att balansera tillförseln av rörelsekapital mellan mjuk finansiering, exempelvis via forskningsanslag, och nyemissioner. Under 2016 beviljades Insplorion drygt 450 000 kronor från Horizon 2020, ett forsknings- och innovationsprogram inom EU. Pengarna ska användas till affärsutveckling inom batteriprojektet. Tillsammans med olika samarbetspartner har Insplorion under året beviljats omkring 4,3 miljoner kronor i mjuk finansiering.

Förutom tillförsel av rörelsekapital är den mjuka finansieringen viktig ur en annan aspekt. När Insplorion tilldelas anslag i hård konkurrens med andra bolag i Europa, som bedriver avancerad forskning, får vi ett välkommet kvitto på vår verksamhetsinriktning och kompetens. Det innebär en positiv bekräftelse som ger medarbetarna ytterligare energi och bidrar till att vi blir synliga för nya möjliga samarbetspartners.

När våra projekt mognar och en väg till marknaden är identifierad krävs ökade resurser. För tillskott av nödvändigt rörelsekapital i den situationen utgör nyemissioner den mest närliggande metoden för kapitalanskaffning. Under september genomfördes en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, vilket tillförde bolaget cirka 10,3 MSEK. Intresset för att teckna nya aktier i Insplorion var stort där teckningsgraden uppgick till 425 procent. Kapitalet är i huvudsak vikt för vidare kommersialisering av batteriprojektet och utökade försäljningsaktiviteter inom instrumentaffären.

Efter drygt sju år godkändes Insplorions huvudpatent, ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” för den kinesiska marknaden. Sedan tidigare är Insplorions huvudpatentet godkänt i Japan. I USA och Europa är patensansökningar inlämnade sedan lång tid tillbaka och det är sannolikt att vi erhåller godkännanden inom den närmsta framtiden. Godkända patent är en viktig tillgång. Med patent sänker vi risken i verksamheten, skapar en kontrollposition och tydliggör samtidigt för marknaden att vi bedriver forskning i egen regi.

För 2017 är Insplorions främsta prioritet att inom Instrumentaffären öka takten i marknadsföringen och försäljningen av Acoulyte-instrumentet, dels genom våra egna försäljningsinsatser, dels via samarbeten med våra distributörer. Inom Sensoraffären är huvudfokuset att tillsammans med AGM Batteries åstadkomma en uppskalning av batteriprojektet till skarp produktion. Samtidigt har vi startat ett luftvårdsprojekt inom Sensoraffären som kommer att få skarpare konturer under året då samarbetspartners ansluter.

Glädjande är att antalet spontanförfrågningar kring vår NPS-teknik har ökat väsentligt under det senaste året och intresset fortsätter in i 2017. Insplorion av i dag är mer synliga för potentiella samarbetspartners. Som ett litet och mycket specialiserat spetsföretag söker vi samarbeten med kommersiella aktörer, som har kunskap och erfarenhet av såväl produktion som marknad och distribution. Vårt tydliga budskap är att vi med vår kompetens kan bidra med att öka potentialen i dessa företags projekt.

Patrik Dahlqvist, VD

 

patrik_d PATRIK DAHLQVIST,
VD INSPLORION AB