Bolagsstyrning

Insplorion AB är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter listningen av Insplorion AB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer Insplorion AB även att tillämpa Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Insplorion AB omfattas därmed inte formellt av Koden, då Insplorion AB:s aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden.

Bolagsordning

Bolagsordning antagen på extrastämma 20231018

​Bolagsstämma

​Bolagsstämman i Insplorion AB (publ) är det högsta beslutande organet genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget – personligen eller genom en representant. Årsstämman i Insplorion hålls under första halvåret.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.