Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april. Stämman kommer att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning). Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19-situationen kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att aktieägare och ombud inte fysiskt kan närvara på stämman. Istället kan aktieägare endast delta på stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som önskar delta på stämman genom förhandsröstning skall både per den 7 april 2022 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB, samt anmäla sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna nedan.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan på denna sida.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 15 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till bolagsstamma@insplorion.com eller bolagets postadress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan på denna sida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 7 april 2022 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
11. Stämmans avslutande

Årsredovisning, kommer presenteras på bolagets webbplats, www.insplorion.com, senast tre veckor före bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 4, 7 och 8 – 10 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 – 10 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Håkan Krook.
1. Till årsstämmans ordförande föreslås Jonas Ehinger.

4. Till justeringspersoner föreslås Elin Langhammer och Olof Andersson.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Sandell och Magnus Jonsson. Valberedningen föreslår att Daniel Haglund, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2023 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 13 090 234. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till bolagsstamma@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg mars 2022
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Insplorion årsredovisning 2021

Formulär för poströstning och anmälan

Insplorion-AB_Fullmaktsformular_2022

Insplorion Kallelse årsstämma 2022