Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2023 kl. 15.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 7), i Göteborg. Registrering sker ifrån 14:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 2 maj 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 maj 2023 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till bolagsstamma@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 2 maj 2023 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 2 maj 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 4 maj 2023.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Sådant formulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.insplorion.com/en/arsstamma/. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

 

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, inklusive verkställande direktörens anförande.
 7. Beslut
  а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse samt revisorer
 10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2024
 11. Beslut om emissionsbemyndigande
 12. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att presenteras på bolagets webbplats, https://www.insplorion.com/en/arsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7b och 8 – 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 – 10 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Håkan Krook medan punkterna 7b och 11 lämnas av styrelsen.

 1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jonas Ehinger.

7.b)    Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, och Magnus Jonsson. Till ny styrelseledamot föreslås Hedvig Paradis och Daniel Johansson. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras nedan.
Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist och Anders Sandell har avböjt omval.

Hedvig Paradis är född 1986. Hon är föreslagen som ny ledamot av Insplorions styrelse från och med 2023. Hedvig äger inga aktier i bolaget.

Hedvig har en masters examen med inriktning maskinteknik från Lunds universitet, samt studier på UCLA Berkeley och Georgia Institute of Technology. Hon har också doktorerat inom energivetenskaper på Lunds universitet med fokus på vätgas. 

Hedvig är sedan 2021 ansvarig för vätgasområdet med fokus på teknikval, designarbete samt leverantörer och dess kontrakt på H2 Green Steel som VP of Hydrogen. Innan H2 Green Steel har Hedvig haft ett flertal roller på TRATON Group och Scania i Sverige och Tyskland. Hon har bland annat arbetat med uppkopplade tjänster och relaterade lösningar, men också elektrifieringen i tidigt skede. 

 

Daniel Johansson är född 1970. Han är föreslagen som ny ledamot av Insplorions styrelse från och med 2023. Daniel äger 77 000 aktier i bolaget.

Daniel har en examen i Internationell ekonomi från Uppsala universitet. Han har erfarenhet inom förnybar energi och grön omställning från arbetet som VD på det börsnoterade vindkraftsföretaget Arise AB mellan 2016 – 2021. En period som kännetecknades av framgångsrik transformation finansiellt och affärsmässigt. Han har också varit aktiv inom politiken under drygt 10 år, där han bland annat var statssekreterare för Energi- och IT-frågor under en fyraårsperiod.

Daniel är för närvarande styrelseordförande i Solarwork Holding AB, som levererar och installerar solcells- och batterianläggningar till sina kunder. Han är också styrelseledamot i SR Energy AB, som utvecklar, förvaltar och äger ett stort antal vindkraftsparker i främst södra Sverige.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG intill slutet av årsstämman 2024. För det fall att KPMG omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

10. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 september är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen.

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per den 12 april 2023 totalt 13 090 234 aktier, vilka sammantaget representerar 13 090 234 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 12 april 2023 innehar bolaget inte några egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till bolagsstamma@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg april 2023
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Fullmaktsformular 2023

Kallelse årsstämma 2023