Aktien

Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943.

Första gången Insplorion AB blev börsnoterat var på Spotlight Stockmarket (AktieTorget på den tiden) den 25 juni 2015.

Aktuell aktiekurs.

Ägare

De tio största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 30 september 2022:

Aktieägare Antal aktier % av kapital och röster
Avanza Pension 1 007 291 7,69%
Mikael Hägg 499 292 3,81%
AP Ventures 450 000 3,44%
Hans-Olov Olsson 408 483 3,12%
Chalmers Ventures 383 862 2,93%
Nordnet Pension 343 400 2,62%
Gunvald Berger 280 389 2,14%
Lena Kasemo 247 529 1,89%
Kenneth Svensson 241 472 1,84%
Svesten AB 210 612 1,61%
Övriga 9 017 904 68,89%
Total 13 090 234 100,00%

Källa: Euroclear samt information till Bolaget.

Teckningsoptioner – TO1

Den 22 januari 2018 beslutade styrelsen i Insplorion, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 17 januari 2018, att emittera 392 604 teckningsoptioner, TO1, inom ramen för ett finansieringsarrangemang. Antalet motsvarade cirka 4,0 % av bolagets dåvarande antal aktier. I samband med utgivandet berättigade varje teckningsoption till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 31,50 SEK. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 SEK, kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för registrering av teckningsoptionerna, vilket var 5 februari 2018. Enligt villkoren för programmet ska i vissa fall omräkning ske avseende teckningskurs och det antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkning har skett, varvid teckningskursen efter omräkning är 11,50 SEK per aktie samt att varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier. 230 360 teckningsoptioner är utestående per den 31 december 2021 efter tidigare konverteringstillfällen.

Fullständiga villkor finns för nedladdning här.

Aktuell kurs för TO1.

 

IR-KONTAKT
För frågor och mer information kontakta CFO Per Giljam på 0734-23 50 10 eller per.giljam@insplorion.com

CERTIFIED ADVISER
Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Naventus Corporate Finance AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
08-660 90 91
info@naventus.com