Företrädesemission 2023

VIKTIG INFORMATION

Att titta på materialet på denna webbsida kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på materialet. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.
Materialet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare material upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Materialet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Varken de uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller de nyemitterade aktier och teckningsoptioner som omfattas av erbjudandet enligt detta material har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av materialet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare material upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

Emissionsvillkor i sammandrag

Emissionsvolym: 19,6 MSEK

Pre-money värdering: 19,6 MSEK

Unit: En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO2)

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit motsvarande 1,50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 26 oktober – 9 november 2023

Företräde: Befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen den 23 oktober en uniträtt per aktie som ger rätten att teckna en unit.

Teckning av TO2: Två teckningsoptioner (TO2) berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden, dock lägst 0,15 SEK och högst 6 SEK. Utnyttjandeperioden löper från 11 – 25 mars 2024.

För fullständiga villkor, anvisningar och övrig information, läs Prospekt – Företrädesemission 2023

Se även:
Landningssida emission 2023

Extrastämma 18 oktober

Senaste pressmeddelanden

Fi – Beslut Prospektsarende

 

Finansiella dokument som hänvisas till i prospektet:

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2022

För vidare information, kontakta:

Insplorion

Johan Rask, VD
0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO
0734 23 50 10, per.giljam@insplorion.com

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
+46 8 408 933 50
info@hagberganeborn.se

Finansiell rådgivare

Naventus Corporate Finance AB
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
+46 8 506 777 01
info@naventus.com