Företrädesemission 2023

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 7 862 508 units, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 60 procent. Av dessa har 7 271 397 units, motsvarande cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter och 591 111 units, motsvarande cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till 60,06 procent och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader. Varje unit har tecknats till en kurs om 1,50 SEK och innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets vätgassensorer och finansiera rörelsekapitalbehovet.

Emissionsvillkor i sammandrag

Emissionsvolym: 19,6 MSEK

Pre-money värdering: 19,6 MSEK

Unit: En unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO2)

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit motsvarande 1,50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 26 oktober – 9 november 2023

Företräde: Befintliga aktieägare erhåller på avstämningsdagen den 23 oktober en uniträtt per aktie som ger rätten att teckna en unit.

Teckning av TO2: Två teckningsoptioner (TO2) berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen kommer att fastställa till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen 10 handelsdagar innan utnyttjandeperioden, dock lägst 0,15 SEK och högst 6 SEK. Utnyttjandeperioden löper från 11 – 25 mars 2024.

För fullständiga villkor, anvisningar och övrig information, läs Prospekt – Företrädesemission 2023

Se även:
Landningssida emission 2023

Extrastämma 18 oktober

Senaste pressmeddelanden

Fi – Beslut Prospektsarende

 

Finansiella dokument som hänvisas till i prospektet:

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q3 2022

För vidare information, kontakta:

Insplorion

Johan Rask, VD
0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO
0734 23 50 10, per.giljam@insplorion.com

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
+46 8 408 933 50
info@hagberganeborn.se

Finansiell rådgivare

Naventus Corporate Finance AB
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
+46 8 506 777 01
info@naventus.com