Årsstämma 2021

Kommuniké från årsstämman 2021

I dag 2021-04-13 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag:

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2020 sker ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
 • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Anders Sandell. Till ny styrelseledamot valdes Magnus Jonsson.
 • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea som huvudrevisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2022 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
 • Stämman beslutade (A) att införa ett incitamentsprogram baserat på personaloptioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i Bolaget (”Programmet”), (B) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) till deltagare i Programmet och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A), och (C) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionerna som ges ut som en del av Programmet. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) och serie 2021/2024(B) kan 89 700 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets styrelse anser att incitamentsprogram bidrar till möjligheterna att rekrytera och behålla kunniga och erfarna medarbetare i en fas när Bolaget nu närmar sig industrialisering och kommersialisering i ett antal marknadssegment. Det bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt öka intressegemenskapen mellan medarbetare och bolagets aktieägare att uppnå bolagets finansiella och strategiska mål. Se fullständigt förslag som Bilaga 2 på bolagets hemsida.
 • Stämman beslutade ett incitamentsprogram för styrelsen och fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A). Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) kan 85 000 nya aktier ges ut till bolagets styrelse, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Se fullständiga förslaget som Bilaga 3 på bolagets hemsida.

 

Presentation av VD Patrik Dahlqvist inför Insplorions årsstämma 2021 

 

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 april kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 7), i Göteborg. Registrering sker ifrån 12:30.

I samband med bolagets årsstämma kommer ett antal åtgärder vidtas för  att säkerställa minimal spridningsrisk av coronaviruset och samtidigt vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter som aktieägare:

 • Ingen förtäring kommer finnas tillgänglig vid stämman och social distans om två meter kommer hållas vid in- och utgång samt i lokalen.
 • Presentation av VD kommer ej ske på stämma utan finnas tillgänglig som video på bolagets hemsida under www.insplorion.com/arsstamma från kl 09:00 på stämmodagen.
 • Personer med någon form av symtom ska delta via ombud där fullmakt finns att ladda ner på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall både per den 1 april 2021 vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB, och  anmäla sin avsikt att delta senast den 7 april 2021 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress: Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 7 april 2021 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Sådant formulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.insplorion.com/arsstamma. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Framläggande och godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse samt revisorer
 10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2022
 11. Beslut om incitamentsprogram för personal
 12. Beslut om incitamentsprogram för styrelse
 13. Stämmans avslutande

Årsredovisning, kommer presenteras på bolagets webbplats, www.insplorion.com/arsstamma, senast tre veckor före bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.
Årsredovisningen är nu publicerad och hittas nedan bland övrigt underlag.

 

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7 b och 8 – 12 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 – 10 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Fredrik Sanell. Beslutsförslag avseende punkt 12 lämnas av aktieägare Mikael Hägg. Fullständiga förslagen kring incitamentsprogram samt valberedningens fullständiga förslag och motivering finns som bilagor nedan.

1,  Till årsstämmans ordförande föreslås Elin Langhammer.

7.b)  Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, och Anders Sandell. Till ny styrelseledamot föreslås Magnus Jonsson. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2022 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11. Styrelsen föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om (A) att införa ett incitamentsprogram baserat på personaloptioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i Bolaget (”Programmet”), (B) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) till deltagare i Programmet och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A), och (C) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionerna som ges ut som en del av Programmet. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) och serie 2021/2024(B) kan 89 700 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Programmet syftar till att behålla kompetenta och talangfulla medarbetare, underlätta rekrytering och öka intressegemenskapen mellan medarbetare och bolagets aktieägare att uppnå bolagets finansiella och strategiska mål. Se fullständiga förslaget som bilaga 2 på bolagets hemsida.

12. Aktieägare i Insplorion AB (publ) representerade av Mikael Hägg, föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, inför ett incitamentsprogram för styrelsen och fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A). Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) kan 85 000 nya aktier ges ut till bolagets styrelse, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Se fullständiga förslaget som bilaga 3 på bolagets hemsida.

 Aktier och röster

I bolaget finns per den 15 mars 2021 totalt 13 085 944 aktier, vilka sammantaget representerar 13 085 944 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 15 mars 2021 innehar bolaget inte några egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till info@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Göteborg mars 2021
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

 

Insplorions Årsredovisning 2020

Fullmaktsformulär

Bilaga 1 – Valberedningens samlade förslag

Bilaga 2 – Förslag till incitamentsprogram för personal

Underbilaga A Teckningsoptionsvilkor

Underbilaga B Teckningsoptionsvillkor

Bilaga 3 – Förslag till incitamentsprogram för styrelse

Underbilaga A Teckningsoptionsvillkor II