Inbjudan till teckning av aktier i Insplorion AB (publ)

Patrik Dahlqvist berättar varför man ska vara med på företrädesemissionen. Prospekt och teckningssedel finns längst ner.

 

Sedan bolaget grundades har vi alltid sett att den stora affären finns vid tillämpning av vår sensorplattform för olika volymapplikationer. Då, för snart 10 år sedan, valde vi att först få ut och verifiera tekniken som ett mätinstrument med tidig försäljning, bland annat för forskning kring katalysatorer och kvävedioxider, NOx. Efter att sedan dess sålt mätinstrument och bedrivit utveckling av ett luftkvalitet- och ett batterisensorprojekt är vi nu äntligen framme vid kommersialiseringen av vår fösta volymaffär. Luftkvalitetsensorn står inför lansering under hösten.

Företrädesemissionen syftar även till att hålla uppe tempot i vårt batterisensorprojekt. Projektet gör stora framsteg, nu med ny kvalificerad kompetens. Vi har nyss anställt ytterligare en medarbetare tack vare den EU-finansiering vi erhöll inom Eurostars-programmet. Projektet är i startgroparna med framtagandet av ett fullt sensorstyrt batteripaket. Intresset för sensorplattformen ökar även inom andra områden, som vätgas och inom medicinsk diagnostik, som kan resultera i nya affärsområden på längre sikt.

Det är glädjande att företrädesemissionen redan är väl uppbackad av existerande och nya ägare som delar vår vision om att förbättra hälsa och miljö med vår unika
sensorteknik.

Med luftkvalitetsensorn på väg in i full kommersiell fas och en batterisensor med potential att revolutionera omställningen till grön energi därpå, vill jag hälsa nya och
nuvarande aktieägare med in i denna nya fas för Insplorion.

Patrik Dahlqvist, VD

 


MER INFORMATION

Läs Erik Penser Banks senaste analys om Insplorion här.

Läs om luftkvalitetssensorn i DI här.

Läs om Insplorion i Investerarbrevet här.

Se Patrik Dahlqvist på Pressträff Direkt den 15 maj 2019 här.

Se Insplorions presentation på Aktiedagen i Stockholm den 20 maj 2019 här.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2019 var registrerad som aktieägare i Insplorion äger rätt att erhålla teckningsrätter, vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i Insplorion berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs
11,50 SEK per aktie.

Teckningstid
27 maj – 11 juni 2019.
Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 11 juni 2019 eller säljas senast den 7 juni 2019.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 27 maj – 7 juni 2019.

Emissionsvolym och belopp
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Insplorion att tillföras 33,1 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av högst 2 876 824 aktier.

ISIN-koder
Aktien (INSP): SE0006994943
Teckningsrätt (INSP TR): SE0012674083
Betald tecknad aktie (INSP BTA): SE0012674091

Marknadsplats
Aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 25 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen
omfattas således till 90 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 29,8 MSEK.

Användning av emissionslikvid
• Affärsutveckling, lansering och försäljning av luftkvalitetsensor, 7 MSEK
• Produktutveckling av luftkvalitetsensor, NOx och multigas, 7 MSEK
• Affärsutveckling av batterisensor, 1 MSEK
• Produktutveckling av batterisensor, 6 MSEK
• Processutveckling för massproduktion, 5 MSEK
• Vidareutveckling IP-skydd, främst nya patent, 3 MSEK

 

LADDA NER:

Prospekt

Teaser

Teckningssedel MED företrädesrätt

Teckningssedel UTAN företrädesrätt