Årsstämma 2019

Kommuniké från Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 10 april 2019

2019-04-10 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag:

  • Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för stämman.
  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2018 sker ingen utdelning.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två innevarande års basbelopp, samt motsvarande ett innevarande års basbelopp för styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.
  • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Caroline Pamp, Jan Burenius och Jan Wahlström (ordförande).
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea som huvudrevisor.
  • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande:
    Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska – för det fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Insplorions VD Patrik Dahlqvists presentation på årsstämman 2019.


Kallelse till Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 10 april 2019

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april kl. 14.00 i Academicum, rum: Birgit Thilander, Medicinaregatan 3, Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker från 13:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 4 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 4 april 2019 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8A, 413 90 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 4 april 2019 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Sådant formulär finns för nedladdning här. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse samt revisorer

10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

11. Beslut om bemyndigande av nyemission

12. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7b och 8 - 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av valberedningen bestående av Bengt Kasemo, Hans-Olov Olsson och Fredrik Sanell.

1.  Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

7.b)    Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två basbelopp per år, samt motsvarande ett basbelopp per år för styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av de fem styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande). Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2020 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande där styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande:
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska – för det fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.