Årsstämma

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ) 2020

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker ifrån 12:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 8 april 2020 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 8 april 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Sådant formulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.insplorion.com. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
11. Beslut om bemyndigande av nyemission
12. Ändring av bolagsordningen enligt bilaga 1 (se nedan)
13. Stämmans avslutande

Ladda ner årsredovisningen 2019.

Styrelsen bevakar utvecklingen kring spridningen av coronaviruset och kan genomföra ändringar i upplägg av stämma för att både värna om allas hälsa och dels vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter som aktieägare. Åtgärder som kan komma att bli aktuella är exempelvis att anföranden förinspelas och sprids före stämman, att ingen förtäring eller dryck erbjuds och/eller att stämmans tid minimeras, utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

 

Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7 b och 8 – 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 – 10 lämnas av valberedningen bestående av Mikael Hägg, Elin Langhammer och Fredrik Sanell. Bilaga 2 (se nedan).

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200.000 samt SEK 100.000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9.  Valberedningen föreslår omval av Gunilla Almgren, Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist och Carolina Pamp. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Sandell. Med anledning av att nuvarande ordförande, Jan Wahlström, inte står till förfogande, föreslår Valberedningen att Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist väljs till interim ordförande. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses till revisor.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11.  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande där styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska – för det fall emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid utnyttjande av teckningsoptioner som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), dock ska aldrig fler aktier kunna ges ut än vad bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller utnyttjande av teckningsoptioner som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per den 13 mars 2020 totalt 9 852 557 aktier, vilka sammantaget representerar 9 852 557 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 13 mars 2020 innehar bolaget inte några egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till info@insplorion.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg mars 2020
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

 

Bilaga 1. Förslag uppdaterad bolagsordning

Bilaga 2. Förslag från valberedningen

Ladda ner årsredovisningen 2019.