Aktien

Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943.

Första gången Insplorion AB blev börsnoterat var på Spotlight Stockmarket (AktieTorget på den tiden) den 25 juni 2015.

Aktuell aktiekurs.

Ägare

De största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 30 september 2021:

Aktieägare Antal aktier % av kapital och röster
Avanza Pension 1 106 509 8,46 %
Formue Nord A/S 528 670 4,04 %
Mikael Hägg 499 292 3,82 %
AP Ventures 450 000 3,44 %
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 383 862 2,93 %
Nordnet Pension 335 529 2,56 %
Övriga 9 782 082 74,75 %
Totalt 13 085 944 100 %

Teckningsoptioner

Den 22 januari 2018 beslutade styrelsen i Insplorion, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 17 januari 2018, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett finansieringsarrangemang. Per den 30 september 2020 fanns 321 252 teckningsoptioner utstående. I samband med utgivandet berättigade varje teckningsoption till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 31,50 SEK. utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för registrering av teckningsoptionerna, vilket var 5 februari 2018. Enligt villkoren för programmet ska i vissa fall omräkning ske avseende teckningskurs och det antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkning har skett, dock enbart avseende teckningskursen, vilken efter omräkning är 11,50 SEK per aktie. Den maximala utspådningseffekten vid full utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppgår till cirka 3,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplorion AB.

IR-KONTAKT
För frågor och mer information kontakta VD Patrik Dahlqvist på 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com.

CERTIFIED ADVISER
Insplorions Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Insplorion AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
SE-102 48 Stockholm, Sverige
+46 8 528 00 399
info@fnca.se