Årsstämma 2017

På Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 5 april 2017 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter: Gunilla Almgren, Bengt Belfrage Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande).
  • Till revisor omvaldes Sven Cristea, KPMG.
  • Stämman beslutade att valberednings tillsättande ska ske enligt valberedningens förslag.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och 2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen förtydligade att detta är ett mandat för att ha handlingsfrihet till kommande stämma för eventuell acceleration av batteri- eller luftkvalitetsensorprojekten.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman.

VDs presentation ifrån stämman kan du läsa här:

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen kan du ladda ner här:

Läs hela kallelsen till årsstämman, inklusive valberedningens rapport här: