Nya affärsområden

Eftersom Insplorions tekniska plattform fungerar för alla tillämpningar med behov av en liten, robust, kostnadseffektiv, snabb och selektiv sensor, utvärderar vi kontinuerligt nya områden där vi kan lösa tidigare olösliga sensorproblem. Inom dessa områden söker vi aktivt industriella och akademiska diskussions- och projektpartners. Även om vi har identifierat många potentiella användningsområden, ligger några områden mer i fokus, tack vare industriaktörer som står inför specifika utmaningar där Insplorions sensorer utgör en möjlig lösning. Vi utvecklar och underhåller kontinuerligt relationer inom dessa områden. Det är dock viktigt att notera att inte förrän både teknisk realiserbarhet och affärspotential har utvärderats med positivt resultat i samarbete med en kommersiell aktör med branschinsikt, tar vi beslut om att starta nya utvecklingsprojekt.

Medicinsk diagnostik

Tillsammans med en forskargrupp på Chalmers utforskar vi möjliga tillämpningar inom fältet medicinsk diagnostik, där låga koncentrationer av målmolekyler är svåra att identifiera. Forskningen rör identifiering av biologiska markörer i vätskor som blod och urin.

LÄS MER

2016 köpte Insplorion ett patent med titeln ”A Sensor, Method and System for Detecting an Analyte in a Fluid” av uppfinnarna Christoph Langhammer, Fredrik Westerlund och Joachim Fritzsche, som alla är verkande på Chalmers. Läs rapporten här.
Lösningen, som fortfarande är i en tidig utvecklingsfas, anses ha stor potential att detektera allt ifrån små koncentrationer av biomarkörer i blodprov till mer generell utveckling av medicinska sensorer och biosensorer.
En av de stora fördelarna med Insplorions teknik inom detta område är den kostnadseffektiva möjligheten att detektera många olika ämnen med en sensor, genom att införliva flera sensorfunktioner i en sensor. Detta görs möjligt genom nano-storleken på sensorteknologin.
Insplorions teknologi i kombination med nanofluidik används för att detektera små koncentrationer av antikroppar eller proteiner, vilket inte är möjligt med nuvarande metoder. Nya partners med specifika målmolekylbehov är intressanta för detta projekt.  

Vattenbehandling

Tillsammans med Akzo Nobel, en ledande producent av specialkemikalier, utreder Insplorion möjlig kommersialisering av Insplorions teknologi inom övervakning av industriell vattenbehandling, vilket skulle möjliggöra mer effektiva processer med billigare produktion av rent vatten och mer effektiv användning av reningskemikalier och filter. Dessa behov har identifierats vid diskussioner med Akzo Nobel, som vill utforska möjligheten till effektivare produktion av högkvalitativt vatten för användning i produktionen.
I november 2017 beviljade Vinnova 500 000 SEK till projektet ”Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification (NOSA4Water)”. Projektet utförs av Insplorion. Läs mer här.

Andra tillämpningar

Många andra applikationer, som till exempel kontroll av livsmedelstillverkning och dess behov av bättre övervakning av rengöringsprocedurer, undersöks kontinuerligt och utvärderas i småskaliga projekt.

Om ni har ett behov av en liten, robust sensor med stor mätnoggrannhet, tveka inte att kontakta oss.