Luftkvalitetssensor

Växande hälso- och miljöproblem

Med luftföroreningar som ett växande hälso- och miljöproblem som påverkar både befolkningen i städer och miljön i deras närområde, ökar efterfrågan på kompetenta och kompakta luftkvalitetssensorer kraftigt. För Insplorions teknik som möjliggör mer robusta, pålitligare, snabbare och mindre sensorer till konkurrenskraftigt pris är marknadspotentialen mycket stor.

Världens befolkning växer, temperaturer stiger, förbränningsmotorer släpper ut farliga gaser och luften vi andas blir alltmer förorenad. Enligt Världshälsoorganisationen är luftföroreningar den största miljöorsakade hälsorisken, och nio av tio individer andas dagligen förorenad luft, vilket leder till mer än 4 miljoner dödsfall per år. [1]

Enligt the Lancet orsakade föroreningar totalt runt 9 miljoner dödsfall under 2015 [2].

Insplorions luftkvalitetssensorer närmare marknaden

Vi har de senaste halvåret sett hur tekniken börjat prestera väl även i verkliga miljöer. Vi har bland annat resultat från när sensorn sitter bredvid en referensstation i centrala Göteborg som påvisar god överensstämmelse. Kombinationen av bra testresultat och tydligt växande behov på marknaden gör att vi nu med gott självförtroende kraftigt ökar kommersialiseringstakten.

Leading Light

Först ut blir att erbjuda luftkvalitetssensorer integrerade i armatur för LED-belysning inom samarbetet med Leading Light. Leading Light är en bra första partner då sensorn kan integreras direkt i deras smarta uppkopplade armaturer. Fler aktörer för bredare lansering av luftkvalitetsensorn kommer knytas upp för utökad lansering både nationellt och internationellt.

Marknadens utveckling

Den globala marknaden för luftkvalitetsmätningssystem uppgick år 2017 till 3,9 Mdr USD och förväntas växa till 4,9 Mdr USD år 2022. Tillväxten motsvarar en årlig genomsnittligt tillväxttakt om cirka 4,6 procent. Tillväxten drivs främst av regeringsinitiativ för övervakning och kontroll av luftföroreningar på grund av stigande nivåer av luftföroreningar samt allmänhetens ökade medvetenhet relaterat till miljö- och hälsoeffekter av luftföroreningar [3]

Hur påverkar luftföroreningar?

Genom andningen får vi i oss luftföroreningar. Grövre partiklar fastnar ofta i näsan eller svalget medan gaser och fina partiklar tar sig ner i lungorna. På grund av att olika föroreningar fastnar i luftrören kan de tas upp av blodet och orsaka olika typer av symptom och sjukdomar. Partiklar, ozon och kväveoxider är exempel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdomar. Kvävedioxid bildas vid förbränningsprocesser och kommer främst från vägtrafiken och industrin. Kvävedioxid är irriterande för luftvägarna och kan påverka lungorna hos känsliga personer, där astma till exempel kan förvärras. Personer med andra luftvägssjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar kan också drabbas. Höga halter av kvävedioxid kan också vara en indikator för höga halter av andra luftföroreningar, som kan vara cancerframkallande. [4]

Brist på mätmöjligheter idag

Idag är sensorer för luftkvalitetsmätning antingen för inexakta, otympliga och/eller för dyra för tät geografisk övervakning av halter, och mätstationer begränsade till ett fåtal. Låg- och medelinkomstländerna har stora behov av stärkt övervakning och kontroll av luftkvalitet, särskilt inom områden nära sjukhus, skolor och arbetsplatser. Lågkostnadssensorer och annan ny teknik kan utöka befintlig luftkvalitetsövervakning och lämna prognoser för olika områden samt tolka och analysera insamlad data [5].

Bättre och mer tillgänglig information

Myndigheter kommer också kunna ge mer detaljerad, ständigt uppdaterad information till allmänheten. Ihop med Internet of Things (IoT), appar och nya kommunikationsvägar, kommer geografisk och tidsrelevant information om föroreningar att bli mer lättillgänglig för allmänheten.

Göteborg utvecklar ny luftmätningsstandard

I Göteborg pågår digitaliseringsprojektet LoV-IoT - Luft och Vatten med Internet of Things, där luftkvalitetsmätningar ska göras av små, billiga sensordosor uppsatta på lyktstolpar och vid trafikkameror i Göteborg. För Insplorion är det mycket värdefullt att delta i ett projekt där en molnbaserad plattform redan finns på plats, med nätuppkoppling och möjlighet till jämförelse med andra typer av sensorer. Du kan läsa mer om projektet i den här artikeln i Ny Teknik.

För att få en bättre förståelse för luftföroreningar och ges möjlighet att aktivt arbeta med att minska utsläppen från förbränning av fordon, industriella processer eller vedeldning behövs det mer mätningar än vad som utförs idag. Den nya sensorn som Insplorion utvecklar för NO2 ger en viktig pusselbit och är något som inte finns på marknaden med tillräckligt bra livslängd eller mätnogrannhet för att vara praktiskt användbart i stor skala för en stad.

Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet, som tillsammans med Göteborgs stad är projektledare för Lov-IoT.

Liten sensor kollar luften i varje gathörn

Små optiska sensorer monterade i armaturerna på lyktstolpar, där de mäter luftkvaliteten, kan bli verklighet i framtiden. Just nu testas tekniken – utvecklad av Chalmers i samarbete med Göteborgsföretaget Insplorion – av belysningsföretaget Leading Light, IVL Svenska Miljöinstitutet och andra.

Läs hela artikeln från Elektroniktidningen här

Fördelarna med Insplorions NPS-teknik

Insplorions egenutvecklade NPS-teknik har många fördelar jämfört med befintlig gassensorteknik. Eftersom Insplorions teknik mäter filmer på Nano-nivå kommer sensorerna att kunna göras i ett mycket kompakt format. Parallellisering av tekniken för att kunna detektera flera gaser blir då möjligt utan att varken storlek eller energiförbrukning ökar.

Utvecklingsläget

Det Mistra Innovationsprojekt som började 2016 där Insplorions NOx-sensor utvecklats, utökas nu med finansiering om 178,000 kr i ett delprojekt för att undersöka förutsättningar och anpassa dagens NOx-sensor för användning inom fordonskontroll (bilprovning). Stenhøj Sverige AB, som är partner i projektet, utvecklar gas- och rökanalysatorer för bilverkstäder och bilprovningar. Företaget med säte i Billdal söder om Göteborg har ett förflutet inom OPUS Group och ingår nu i den danska Stenhøj-gruppen.

Samarbetet innebär att båda företagen arbetar för att integrera Insplorions NOx-sensor i Stenhøjs gasanalysator och att genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser.

"Vi ser en möjlighet att stärka vårt produkterbjudande genom att integrera Insplorions sensorer i våra analysatorer. Bilverkstäder och besiktningsföretag önskar en snabbare, noggrann och robust NOx-sensor, något som vi vill kunna erbjuda med Insplorions sensor", säger Jörgen Hentschel, VD på Stenhøj Sverige.

1. World Health Organization, Air Pollution, hämtad april 2019
2. https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health
3. Marketsandmarkets, Air Quality Monitoring System Market worth 4.90 Billion USD by 2022
4. Skellefteå kommun, Bo, trafik och miljö, Hur påverkas vi av luftföroreningar, 7 september 2016
5. World Health Organization, Air Pollution, How air pollution is destroying our health, hämtad april 2019