Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 Aug 2016

Under senaste tiden har intresset för Insplorions verksamhet ökat. Det har bland annat synts i att flera aktieägare hört av sig till bolaget och gratulerat till framgångarna med mjuk finansiering. Flera har även haft olika följdfrågor och frågor kring verksamheten i stort. För att tillgodose våra aktieägare och förse alla intressenter med samma information har vi valt att samla frågorna i detta dokument, med distribution genom AktieTorget enligt god sed på aktiemarknaden. För att underlätta har frågorna grupperats efter tema och mindre justeringar och förtydliganden gjorts.

Om beviljade anslag

Q: Ni har kommunicerat ut en del beviljade anslagsansökningar den senaste tiden och det är ju lovande. Kommer dessa pengar räcka eller ligger det en nyemission runt hörnet?
A: Vi har idag inget beslut kring nyemission. Om och när detta beslut tas kommer det kommuniceras via PM som vanligt. De lyckade anslagen som vi nyligen blivit beviljade ger till viss del lite mer kassa till den löpande verksamheten. De kommer dock främst synas i en rejält ökad takt för vår luftkvalitet- och batterisensor samt med nya sensorer för kunder till våra mätinstrument.

Om affärsområdet Sensor Systems

Q: Hur ligger ni till tidsmässigt i de olika projekten? Undrar främst över gassensorn och batterisensorn.
A: Vår batterisensor har genomgått ett par utvecklingssteg redan där vi började med enkla proof-of-principle mätningar i ren labbuppställning på blybatteri. V kunde i i våras berätta att vi även fått proof-of-concept vid mätning i det betydligt mer komplexa Li-jon-batteriet. Den nya finansiering som vi erhöll till batteriprojektet har fokus att ta vår sensor till toppen av en fiber så att sensorn påverkar batteriet så lite som möjligt – i ett steg emot funktion för kommersiella batterier. Detta projekt förväntas pågå i ett halvår. Luftkvalitetsensorn har hittills främst utvecklats affärs- och konceptmässigt med ganska lite investerat i produktutveckling. Därför är det extra roligt att det konceptarbetet gav frukt och att vi nu fullt ut kan genomföra produktutvecklingen inom projektet med finansieringen ifrån Mistra. Projektplanen löper på 2,5 år och skall resultera i en färdig produkt där huvudutvecklingen som kvarstår är modifiering av våra sensorers yta så den blir både mer selektiv och känslig för de gaser som är hälsofarliga.

Q: Kan vi förvänta oss pressmeddelande angående aktörer som kommer pilottesta dessa inom snar framtid?
A: Generellt har vi god fart i våra projekt och vi kommer uppdatera kring de framsteg som görs.

Q: Finns där några större aktörer som visat intresse?
A: Ja, vi har dialog med både små och stora aktörer som visat intresse och som stärkt oss i vår uppfattning med marknadspotentialen för dessa båda projekt. I dagsläget finns inget konkret. Vår teknik är generell och det finns en stor mängd möjliga användningsområden. Anledningen till att vi fokuserat på just dessa projekt är intresset från de kontakter som vi haft med etablerade aktörer på marknaden, stora som små.

Q: Ni meddelade att flera kontakter knöts i samband med TechConnect World, bland annat med Panasonic. Har dessa kontakter följts upp efter mötet?
A: Vi har flera pågående dialoger. Några togs första gången på TechConnect.

Q: Jag har investerat en del i Insplorion och följer med noggrannhet vad som sker.  Är väldigt nyfiken på hur den knutna kontakten med Panasonic fortlöper. Är ni positivt inställda till att det leder till ett samarbete och en eventuell kommande utlicensiering. Det är deras kontakter med Tesla som väcker mitt intresse.
A: Just att Panasonics samarbete med Tesla kring Gigafactory var även vår huvudanledning till att vi såg det som viktig att knyta kontakt med dem under TechConnect. Mer i detalj hur dialogen går kan vi inte uttala oss om.

Q: Det jag blir väldigt intresserad av och undrar lite mera över efter alla dessa uppmuntrande PM som presenterats senaste tiden är hur ni har tänkt gå vidare med alla dessa intressenter av tekniken ni har lyckats charma senaste tiden?
A: Ett av problemen med en plattformsteknik med många möjligheter är, precis som du indikerar, att det krävs att våga välja bort och inte sprida sig för mycket och göra allt som är intressant. Vi utvärderar alla projektidéer ur både ett antal marknadsmässiga och ett antal tekniska perspektiv. Att vi nu arbetar med bilbatteri- och luftkvalitetsensor är till följd av att vi har etablerade kontakter med potentiella industriella tagare samt gjort en bedömning kring marknadspotential som vägts mot den tekniska och finansiella risken. Utöver de två projekt som vi nu driver bedömer vi att vi resursmässigt kan driva ytterligare ett lite mer aktivt. Det finns många kandidater till sensorprojekt som till exempel vätgassensor för bränsleceller inom bilindustrin, men där vi behöver ett tydligare intresse från någon marknadsaktör innan vi prioriterar upp det till ett mer aktivt projekt.

Q: Vad för arbeten kvarstår för att t.ex. kunna implementera tekniken i ett av Panasonics NCR 18650 batterier?
A: Inom projektplaneringen för batterisensorn har vi tittat och diskuterat med alla aktörer för att se att hela kedjan fram till att sensorn kommer ut i kommersiell användning är rimlig. Vi har då pratat med flera batteritillverkare och inte bara fokuserat på en specifik batterimodell. Just implementeringen i battericellen var tidigt ett fokusområde. Vår strategi att välja optisk fiber som signalledare för våra sensorer är till följd av att den kan integreras i tillverkningssteget när anod och katod monteras ihop med en separator vid celltillverkningen. Vi är nu i processen att göra vår teknik fiberbaserad innan vi i detalj kan börja utvärdera tillverkningsstegen.

Q: Hur lång tid tar det innan er teknik kan komma ner i storlek för att komma in i telefoner?
A: För batterisensorn att ta steget från bilbatteri som vi idag fokuserar på behöver även instrumentdelen som tolkar signalen miniatyriseras mer. Det ser vi som tekniskt möjligt men något som kommer ta ytterligare några år. Nyttan med att få ut mer effekt eller ladda effektivare utan att skada battericellerna är dock större desto större batteripaket som används så därför är kundnyttan och även betalviljan större för fordon vilket därför är naturligt för oss att börja där. För att luftkvalitetsensorn ska komma ner i storlek för att passa in i en mobiltelefon bedöms kunna ske snabbare, inom något eller några år efter att Mistraprojektet är färdigt.

Om affärsområdet Instruments

Q: Möter övrig försäljning osv era förväntningar?
A: För våra mätinstrument hade vi det självklart varit roligt med en snabbare försäljningstakt. Vi ser dock att vi blir mer igenkända på marknaden och att tekniken inte längre upplevs lika oprovad och vi förväntar oss att detta kommer synas även bland orderingången framöver.

Q: Jag hittade på nätet att en forskare på University of Lincoln fått ett bidrag för att komma till Insplorion för att använda er teknik. Det lät ju mycket intressant, kommer det något PM kring det?
A: Det är självklart mycket roligt att vi framöver kommer få besök i vårt labb av Dr. Peter Sanderson från University of Lincoln. Som vi tidigare kommunicerat har vi då och då kunder och potentiella kunder på besök för att utvärdera vad vårt instrument kan bidra med i sin forskning. Vi går dock inte ut med PM kring alla pågående kundprocesser eller deras delsteg utan återkommer via PM först när och utifall de tester som görs leder vidare till en instrumentförsäljning.

Q: Hur ser projektet Portsens (som Mistra benämner det) ut som ni är inkluderade i samt hur är projektet fördelat mellan de olika aktörerna som är med i projektet?
A: PAQSens (Portable Air Quality Sensor) som vi själva kallar projektet har ganska styrd ekonomi ifrån Mistra. Från Mistras sida är målsättningen att finansiera kommersiellt gångbar forskning med stark miljöanknytning. Projektet är därför styrt så att projektledning och styrning sker ifrån Insplorion som har det kommersiella drivkraften samtidigt som huvuddelen av kostnaderna i form av lön till de forskare som skall ta fram de nya ytor som gör våra sensorer mer känsliga och selektiva för utvalda gaser.

Övriga frågor

Q: Förstår att ni har otroligt mycket jobb att göra framöver nu men kommer vi kunna se någon bolagspresentation framöver eller om ni skulle kunna skicka ett en lite mera förtydligande PM om hur alla era projekt ser och hur det går med sensorförsäjnigen?
A: Vi avser att kommunicera till våra investerare så vi tillgodoser den önskan kring information kring våra aktiviteter på ett bra sätt. Detta dokument är ett led i detta. Vi avser även synas på fler sätt och i andra kanaler framöver.

Läs frågorna på AktieTorget