Insplorion Bokslutskommuniké 2017

21 feb 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2017

 • Omsättningen uppgick till 812 (1 367) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 299 (3 125) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 176 (-4 938) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till -0,79 (-0,89) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 55% (63%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 623 (-6 688) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober – 31 december 2017

 • Omsättningen uppgick till 339 (514) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 407 (1 377) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 061 (-1 011) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,16) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 497 (-1 844) KSEK

Läs hela bokslutskommunikén

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 december 2017

Första kvartalet

 • I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte-modul, till professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.
 • I början på mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.
 • Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin instrumentfamilj, dels en helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum.

Andra kvartalet

 • På Insplorions årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt.
 • I början på maj fick Insplorions huvudpatentansökan ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” statusen ”issue of notification” i USA och patentet blev beviljat den 23 maj.
 • Åttonde maj presenterades att integreringen av Insplorion-sensorer i AGM-batterier lyckats. Projektet fokuserade på att undersöka tillverkningsmetoder samt batteriprestanda.
 • Nionde maj blev Insplorions gaspatentansökan ”A sensor, system, and method for sensing a gas” ett beviljat patent i USA.
 • I slutet på maj blev huvudpatentet ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” även beviljat i Europa (EPO). Patentet är nu beviljat på alla marknader som bolaget har sökt skydd på.
 • I slutet på juni tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 87 500 aktier och bolaget tillfördes 1 031 000 kr.

Tredje kvartalet

 • I början på juli blev det klart att Insplorions sensorer ska mäta Göteborgs stadsluft genom den västsvenska hubben ”Luft och Vatten med Internet of Things” (LoV-IoT).
 • I mitten på juli presenterades resultaten från batteritester med Uppsala universitet som finansierats av samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö. Resultaten bekräftar nyttan av Insplorions sensor som effektivare metod för mätning av laddstatus, samt att temperatur och batterihälsa kan mätas.
 • Vid månadsskiftet september/oktober köpte professor Fredrik Höök en Acoulyte och blev referenscenter till Insplorion inom bio-applikationer.

Fjärde kvartalet

 • 18 oktober blev det klart att Insplorion och RISE tilldelas 350 000 kr av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn. Målet för projektet är att utveckla designen av ett fiberbaserat NPS-sensorsystem för batteristyrning, samt undersöka potentialen för andra applikationsområden baserade på samma plattform.
 • 16 november tilldelas Insplorion 500.000 SEK av Vinnova för att undersöka möjligheten att använda Insplorions teknik vid vattenrening. Projektet, ”Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification (NOSA4Water)” är en genomförbarhetsstudie, identifiering av nyckelaktörer och samarbetspartners samt en möjlig kommersialiseringsplan för NOSA-systemet.
 • 19 december tecknade bolaget ett finansieringsavtal om upp till 60 MSEK med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Finansieringen ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg över 36 månader. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.
 • I december tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 98 000 aktier och bolaget tillfördes 1 201 000 kr.
 • 27 december sålde Insplorions kinesiska distributör Honoprof ett Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking. CAS är ett av de ledande forskningsinstituten i Kina där Prof. Hui Yang och hennes grupp kommer att använda instrumentet för att förstå och utveckla ytmodifieringar med amfifila molekyler, med användningsområden från elektrolyter till rengöringsmedel. CAS i Peking kommer att bli ett starkt referenscenter då det ligger geografiskt nära Honoprofs huvudkontor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period samt att beslutet var enhälligt.
 • 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.

 

VD-kommentar

Verksamhetsåret 2017 kan summeras med att vi lade en grund inför kommande aktiviteter gällande affärsutveckling och kommersialisering av batteriaffären, vi genomförde nödvändiga skarpa tester inom luftvårdsprojektet och vi arbetade målmedvetet vidare med marknadsföring och försäljning av Acoulyte-instrumenten.

Glädjande är att Insplorion i november tilldelades 500 000 SEK av Vinnova för att undersöka möjligheten att använda vår teknik vid vattenrening. Behovet av vattenrening på global basis är växande och det blir spännande att se vad vår teknik för övervakning kan tillföra, bland annat avseende förbättrad kostnadseffektivitet.

Väl inne i verksamhetsåret 2018 kan konstateras att vi är förberedda inför de utmaningar som väntar vid en kommersialisering av våra batterisensorer. Ett avtal har tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO), en fond med inriktning på Small Cap-bolag. Under en period om 36 månader kan upp till 60 MSEK komma att tillföras bolaget i flera steg, så kallade trancher. För att motverka utspädning erhåller befintliga aktieägare gratis teckningsoptioner. Den första tranchen genomfördes i januari 2018 och innebar ett kapitaltillskott om 10 MSEK.

Pengarna ska till största del användas för att accelerera arbetet med ovan nämnda kommersialisering. Dels kommer Insplorion inom kort att stärka organisationen med två medarbetare inom området affärsutveckling som i huvudsak kommer bidra till ökad aktivitet i batteriprojektet. Finansieringsavtalet möjliggör en flexibilitet att kunna agera snabbt med vidare ökning av aktivitetsnivån om marknaden för projektet försätter att utvecklas väl. Vår starkare finansiella bas är också av stor vikt inför kommande dialoger och förhandlingar med potentiella partners inom industrin.

Vårt samarbete med brittiska AGM inom batteriaffären fortsätter enligt plan. Insplorion är i dag en aktiv del i AGM:s nätverk, vilket lett till att ett nytt samarbete påbörjats med brittiska Dukosi. De utvecklar en teknik som möjliggör bättre mätning av batteriets status på cellnivå, vilket på sikt kan komma att komplettera vår sensor.

Som en följd av de positiva testresultat vi offentliggjorde under sommaren och hösten 2017 närmade sig flera industriella aktörer oss och vi har redan identifierat nya intressanta samarbeten. Bland annat arbetar vi med en svensk konstellation kring ett projekt om framtidens adaptiva batterilager, BESS (Battery Energy Storage Systems). Effektiv batterilagring är ett område med stadigt ökande efterfrågan i kölvattnet av den snabba omställning till förnybar energiproduktion som nu sker i världen. För Insplorions del är marknadsområdet energilagring mycket intressant. För oss handlar det om att i stort utveckla samma produkt, med delvis samma partners som vi redan har i dag, men till olika marknader. Synergierna är således betydande.

Vid sidan av de möjligheter vi ser inom batteriaffären är det glädjande att utvecklingen av luftkvalitetsensorerna går som planerat. Tekniken har visat sig fungera väl och mot slutet av året inleddes de första fälttesterna. Med positiva testresultat i ryggen är nu ambitionen att under andra kvartalet 2018 kunna presentera effektiva sensorer av hög kvalitet i ett kompakt format, inte större än en snusdosa.

Arbetet med att demonstrera och sälja Acoulyte-instrumenten fortsätter med oförminskad kraft. I december 2017 fick vi ett genombrott på den asiatiska marknaden, då vår kinesiska distributör sålde ett Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking. Vår bedömning är att intresset för Acoulyte under innevarande år kommer fortsätta öka på samtliga geografiska marknader, inte minst i Asien.

Intresset för Insplorions verksamhet syns bland annat genom de många frågor som ställs till företaget. För att lätta på informationstrycket fortsätter vi periodvis publicera de mest intressanta frågorna och dess svar på Aktietorgets webbplats under ”Mer från bolaget”, se här

Patrik Dahlqvist, VD

 

Resultat och ställning

Försäljningsintäkterna minskade med 40% jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen var negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom Sensoraffären och försäljning och marknadsföring inom Instrumentaffären igenom förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de högre kostnaderna under året.

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter den nyemission som gjordes under hösten 2016, teckning av teckningsoptioner under 2017 samt erhållna forskningsanslag. Likvida medel uppgick per den 31 december till 7 628 (11 245) KSEK.

Bolagets räntebärande skulder uppgår till 4 894 (5 029) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 jan- 31 dec) uppgick till -3 617 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 862 KSEK. Fjärde kvartalets kassaflöde var totalt -325 KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -901 KSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari – 31 december uppgick till 1 104 (2 165) KSEK
och resultat efter finansiella poster uppgick till -5 177 (-4 939) KSEK.

Aktien

Per den 31 december 2017 uppgick antal aktier till 6 548 481.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 31 december 2017 har bolaget ett av bolagstämman beslutat personaloptionsprogram: 2016/2018. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammet 33 500 aktier, motsvarande 0,5 % av bolagets aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-05-15 Delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-08-21 Delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-11-14 Delårsrapport för tredje kvartalet 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Årsstämma

Årsstämma hålls den 17 april 2018 i Göteborg.

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig på www.insplorion.com senast 3 veckor innan årsstämman.

 

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 21 februari 2018
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius Ledamot
Caroline Pamp Ledamot