Delårsrapport Q3 2015

03 nov 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2015

• Nettoomsättning uppgick till 26 KSEK
• Övriga intäkter uppgick till 225 KSEK, anslag ifrån VINNOVA
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -741 KSEK
• Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,15 SEK
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2015 till 51%
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 552 KSEK

Väsentliga händelser under perioden

• Försäljningsorganisationen har förstärkts genom anställning av Jenny Andersson som teknisk säljare, vilket ökat kapaciteten att genomföra förstudier för potentiella kunder samt utveckla demoexperiment som säljstöd. Jenny har tidigare arbetat med Insplorions teknik på Chalmers tekniska högskola inom det gemensamma batteriprojektet som Insplorion, Chalmers och Volvo Technology AB bedriver. Hon är civilingenjör i teknisk fysik.

• Tillverkningsprocessen för sensorer har uppgraderats och sker nu i större batcher med färre manuella steg, vilket ger färre tillverkningsfel. Totalt innebär detta lägre tillverkningskostnad per sensor. Sensorerna fick samtidigt ett ansiktslyft där varje enskild sensor nu har markering av mätområde och Insplorion-logotype, som tillsammans underlättar kunders handhavande av sensorn.

• I september fick Insplorions medgrundare Christoph Langhammer en artikel publicerad i Nature Materials med ett arbete där enskilda nanopartiklar studerats med Insplorions NPS teknologi som bas. Artikeln visar hur vätgas interagerar med palladiumpartiklar och att enskilda till synes likadana partiklar ändå har olika beteende. Arbetet ger nya insikter som kan bli viktiga vid utveckling av vätgassensorer samt i samband med bränsleceller för bilar. Ur Insplorions perspektiv innebär det ytterligare verifiering av teknikens styrka vid olika gassensortillämpningar.

• Batteriprojektet har gått in i en mer aktiv fas genom anställning av David Johansson och tester har inletts där Insplorions teknologi används för övervakning av Li-jon-batterier. Han är civilingenjör i kemiteknik med fysik och har under sitt examensarbete arbetat med Insplorions instrument.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Insplorions kund Nam-Joon Chos forskargrupp på Nanyang Technological University i Singapore har fått en artikel publicerad för sitt arbete kring hur viruspartiklar för drug delivery kan karakteriseras med hjälp av Insplorions mätteknik.

VD-kommentar

Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare med en utökad organisation. Det har varit en uppbyggnadsfas efter vår nyemission i somras. Säljorganisationen för affärsområdet Instruments har stärkts med en teknisk säljare, i linje med vad vi kommunicerade inför emissionen. Likaså har Sensor Systems stärkts organisatoriskt med en person där vi nu i egen regi genomför mätningar på blybatterier och har nyligen påbörjat tester på Li-jon-celler inom vårt batterisensorprojekt.

Inom Instruments har arbetet med de senare stegen i säljprocessen, den tekniska verifieringen för kunder, kunnat ökas och vi har idag betydligt fler kunder som söker finansiering för instrumentköp. Avsikten är att detta även skall synas i genomförda försäljningar framöver. På produktutvecklingssidan har arbetet med effektivare tillverkning av sensorer slutförts vilket dels ger större marginaler men som även frigör tid från produktion, vilken istället kan läggas på tekniskt säljstöd och produktutveckling.

Inom Sensor Systems har utvecklingsprojektet med olika strukturer på ytor för bland annat nanotoxikologi-mätningar fortgått. Nu lägger vi även till att göra kommersiellt tillgängliga ytor med hål, efter att bland andra vår kund på Nanyang Technological University, NTU, påvisat den potentiella nyttan med dessa hål via sina studier av viruspartiklar.

Utöver arbetet av NTU har vår grundargrupp fått flera arbeten publicerade som verifierar teknologin och därigenom stärker vår marknadsföring. Det är dels ett arbete som visar hur tekniken kan användas vid testning av polymera material för koldioxidinfångning i Analytical Chemistry, dels ett arbete kring att nanopartiklar kan studeras individuellt när de interagerar med vätgas. Det senare arbetet publicerades i den prestigefyllda tidskriften Nature Materials där man använt en egenutvecklad variant av vår optiska teknik för att kunna titta på de olika partiklarna individuellt. Ur ett Insplorionperspektiv är det högst relevant då det tydliggör hur vass vår teknik kan bli som till exempel gassensor.

I Sensor Systems batteriprojekt har vi för blybatteri tagit steget från mätning med blyelektroder i experimentell uppställning till mätning på kommersiellt batteri med sensorn utformad som en prob. Första mätningar på en Li-jon-uppställning med transparenta ytskikt har påbörjats, där de initiala resultaten ser lovande ut. På sikt är det en utmaning att komma in hela vägen med sensorn till elektroden i kommersiella Li-jon-batterier, där vi idag undersöker bästa vägarna fram dels genom transparenta material, dels via fiber. Lösningen behöver implementeras redan vid tillverkning av cellerna. Därför har vi kontakter med tillverkare av både batterier och dess styrsystem. Vi har även samtal med sensortillverkare som redan är leverantörer till fordonsindustrin. I alla dessa kontakter stärks uppfattningen att det är bättre att mäta batteriets laddstatus och hälsa genom sensor i kemin och inte bara voltmetriskt. Denna lösning är starkt önskvärd, men ingen har tidigare lyckats lösa detta då det är en stor teknisk utmaning. Vi bedömer att vår teknik har unika fördelar gentemot nuvarande tekniker att klara denna utmaning.
Inom membranprojektet för vattenrening, som i huvudsak drivs av Chalmers, där grafen och Akzo Nobels silika-partiklar används för att göra smarta membraner, har initiala resultat framkommit som nyligen presenterats på Svenskt Grafenforum. Projektet är i en tidig fas och det är för tidigt att säga något om hur väl Insplorions teknologi kommer kunna användas vid styrning av smarta membraner.

Inom Sensor Systems gastillämpningar har ett behov av bärbar luftkvalitetsmätare för personligt bruk börjat kartläggas. Behovet bedöms stort i främst växande storstäder i Asien, där ökad hälsomedvetenhet i kombination med försämrad luftkvalitet innebär ökat behov av lokal och personlig luftkvalitétsmätning. Dagens tekniker kan inte göras både tillräckligt små och tillräckligt noggranna. Hittills har vår kartläggning visat att Insplorions styrkor att både vara mätnoggrann, kunna miniatyriseras och tillverkas kostnadseffektivt kan komma till sin rätt. Första proof of concept-mätningen planeras under hösten parallellt med att en produktdesign utarbetas där modifieringen av sensorn för att få olika selektivitet för de aktuella gaserna, kväveoxider, svaveldioxid och ozon, som skall kunna mätas samtidigt vid mycket låga koncentrationer.

Sammanfattningsvis är vi i en stimulerande fas i bolaget med hög aktivitetsnivå inom båda våra affärsområden. Vi ser hur vår teknologi blir mer verifierad via kunders och grundargruppens arbeten och där vi samtidigt har många spännande utmaningar framför oss.

Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela rapporten