Delårsrapport januari-mars 2020

14 maj 2020

” God fart trots covid-19”
• Gassensorplattformen expanderar till vätgas utöver luftkvalitet.

Utfall januari – mars
• Nettoomsättningen uppgick till 346 (5) kSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 550 (-2 206) kSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 (-0,31) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -5 007 (-1 356) kSEK.

Händelser januari – mars
• Insplorion har sålt ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK.
• Som en del i Insplorions tidigare finansieringsstrategi med ESGO har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 22 januari inleddes den andra teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier. Teckningsperioden pågick fram till 5 februari 2020 och bolaget tillfördes som följd 820 548 kr. Antalet aktier ökade med 71 352 st.
• Batterisensorpatentet har godkänts i Japan.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Insplorions årsstämma hölls den 16 april där Anders Sandell valdes in till ny ledamot och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till ny styrelseordförande.

 

VD har ordet
Arbetet har i stort fortskridit enligt plan under kvartalet trots viss negativ påverkan till följd av covid-19 pandemin.

Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av covid-19 pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa under 2020 ligger dock kvar. Några av de universitet vi bedriver försäljningsprocesser med stängdes ned under kvartalets andra hälft, vilket innebar att administration och labbverksamhet stod still, vilket försvårade möjligheten till försäljningsavslut. Nedstängningen av universitet har dock gett möjligheter till fler och mer ingående samtal med de professorer som ansvarar för inköpen, då dessa nu har mer tid för att planera sin framtida forskning.

Även inom luftkvalitetsensoraffären har arbetet i stort fortskridit enligt plan. Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn anpassas till specifika applikationer har kunnat fortgå. Enstaka kundprocesser har fördröjts till följd av att kunden tillfälligt permitterat personal, men allt tyder på att projekten kommer startas upp igen senare under året. Fälttester med sensorn inom LoV-IoT projektet har intensifierats under början av året och planeras att avslutas under sommaren.

Vätgas som alternativ till fossil energi är på frammarsch inom transport så väl som inom industri. Inom tunga fordon märkt det bland annat i det nyligen offentliggjorda samarbetet mellan AB Volvo och Daimler-Benz. Stålindustrin arbetar för att byta ut kolet mot vätgas inom Hybrit projektet som SSAB, LKAB och Vattenfall står bakom. Denna utveckling har gjort att vätgassensorn fått ökad prioritet där vi under kvartalet bland annat startat projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi”. Här samarbetar vi med Chalmers och PowerCell, där det på Chalmers utvecklade vätgassensorchipet integreras på vår gassensorplattform. I nästa steg sker anpassning till PowerCells behov av optimering av bränsleceller. Vår målsättning är att ta fram världens snabbaste vätgassensor, då det är just snabb responstid som önskas för att möjliggöra snabbare larm vid eventuella läckage. Under hösten ska en demonstrationsprodukt vara på plats för att ha som verktyg i interaktion med framtida kunder. Utvecklingen av bränsleceller, där bränslet utgörs av väte, är i ett expansivt skede. Det öppnar en värdefull marknad för vår teknik och vi kan i projektet dra nytta av den utveckling vi tidigare gjort av Insplorions gassensorplattform. Det är stimulerande att vi kan bidra med sensorer omställningen till fossilfri energi, med ökad säkerhet kring vätgas och för att optimera och kräma ut det bästa ur batterier.

Inom batterisensoraffären är vår verksamhet huvudsakligen kopplad till en internationell marknad och har därför påverkats något mer av covid-19. Några av våra partners i Europa har drabbats av nedstängningar under kvartalets andra hälft. Tidigare planerade kundmöten och seminarier har skjutits på framtiden eller ersatts av webb-möten. Sammantaget är bedömningen att vi under första kvartalet tappade viss effektivitet gällande utvecklingsarbetet inom ett antal delprojekt till följd av internationella partners rådande begränsningar. Vår bedömning är dock att vi även fortsättningsvis kommer hitta vägar fram att ha god hastighet trots de begränsningar som covid-19 medför.

Vi har fortsatt stark inriktning på att metodiskt och kontinuerligt söka framtida mjuk finansiering, forskningsbidrag och samarbeten med professionella aktörer. Vi har framöver främst fokus på att öka våra försäljningsaktiviteter, vilket successivt kommer att bidra till att vi förstärker den finansiella grund vi står på.
Göteborg 14 maj 2020
Patrik Dahlqvist, VD

Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.
Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning och kundanpassning inom luftkvalitet- och produktutveckling inom batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 mars till 18 131 (5 828) kKSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 2,1MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under projektets 3 år. För 3BeLiEVe-projektet kommer 1,8 MSEK utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 MSEK under projektets 2,5 år. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 591 (4 813) kSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari- 31 mars) uppgick till -4 205 (-1 097) kSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 578 (-458) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om 2 502 kSEK i kombination med förändringar i rörelsekapital som påverkar kassaflödet negativt med 1 118 kSEK. Under perioden har koncernen investerat 1 430 (897) kSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg. Finansieringsverksamheten bidrog med 802 (259) kSEK på grund av nyemission.

Covid-19
Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella anvisningarna. Från 31 mars hade virusutbrottet mindre påverkan på företagets verksamhet, med senareläggning av instrumentförsäljning som främsta effekt. Men virusets framtida inverkan på företaget och samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att försäljningsavslut varit svåra under delar av kvartalet. Under 2020 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 januari – 31 mars uppgick till 761 (420) kSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -2 834 (-2 229) kSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 25,7 MSEK varav bundet 2,3 MSEK.

Aktien
Per den 31 mars 2020 uppgick antal aktier till 9 852 557. På årsstämman den 16 april 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

  • Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17:e april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014 aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.
  • Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 optioner till aktier, varför kvarvarande utestående optioner är 321 252.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-08-26  Halvårsrapport för 2020
2020-10-22  Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2021-02-23 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 14 maj 2020.
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Läs hela delårsrapporten.