Delårsrapport januari-mars 2016

12 maj 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016

 • Omsättning uppgick till 0 (674) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 384 (748) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 226 (-518) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,24 (-2,49) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2016 till 38% (1%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 467 (558) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Båda Insplorions sensorprojekt kring batteri och luftkvalitet blev utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA. TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring och påskynda kommersialiseringen av innovativa produkter.
 • Utvecklingsprogrammet MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured material design, blev utvalt för finansiering inom EUs ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13 doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare och öka kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial. Programmet skall pågå i tre år och totalt tio universitet samt nio företag är involverade, varav Insplorion och Akzo Nobel är två.
 • Insplorion genomförde framgångsrika mätningar av laddning i litium-jon-batterier med sin sensorteknik. Detta skedde inom ett samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i Kristina Edströms grupp stått för batterikunskapen. Det har krävts en del teknisk anpassning av Insplorions teknik för att fungera i en battericell. Genom att effektivare mäta laddningsnivå kan Insplorions sensorteknik möjliggöra att dagens batteriers kapacitet utnyttjas i storleksordningen 15 % bättre och samtidigt ge en bättre överblick av batteriets generella hälsa, i realtid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Insplorion sålde ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers grupp, Institutionen för Kemi på Helsingfors universitet i Finland. Under hösten 2015 genomfördes testmätningar med Insplorions XNano-system på plats i Helsingfors med lyckade resultat som blev grunden för deras finansieringsprocess. Så sent som i slutet av mars genomfördes ytterligare tester av Dr. Joanna Witos, forskare hos Susanne, denna gång i Insplorions laboratorium i Göteborg.
 • Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade om nyval av Jan Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera maximalt 2 600 000 aktier.
 • Insplorions batterisensor har belönats med TechConnect Global Innovation Award. Urvalskriterierna för utmärkelsen var hur stor påverkan som innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde. Utmärkelsen innebär bland annat ett betydligt större genomslag på den kommande TechConnectmötet i Washington DC, USA, med bland annat presentation på scen av batteriprojektet.


VD-kommentar

Etableringen av Insplorions teknik har gjort stora framsteg under början av året, både som forskningsinstrument och som sensorteknik. Bland annat har vår grundargrupp med docent Christoph Langhammer i spetsen erhållit nästan 30 MSEK från Stiftelsen för Strategisk Forskning som ett av tio utvalda toppforskarlag i Sverige. Inom projektet skall han med sina kollegor utveckla ett nytt hybridmaterial där nanoplasmoniska partiklar kombineras med plast. Insplorions NPS teknik skall då bland annat kunna tillverkas med andra metoder som till exempel 3D-printing. Detta förväntas bland annat kunna resultera i effektivare masstillverkning vilket är av stor vikt vid design och tillverkning av olika typer av gassensorer. Denna utveckling stärker både tekniken i stort som mätmetod och forskningsinstrument, men förväntas även ha positiv effekt på utvecklingen av framtida sensorsystem.

Inom affärsområdet Instruments är aktiviteten hög. Vi har haft kunder i vårt eget laboratorium i Göteborg, där de har genomfört förstudier på våra instrument. Detta bidrog stort till den försäljning som nyligen genomfördes till Helsingfors universitet och docent Susanne Wiedmer. Det är den första försäljningen med fokus mot pappersindustrin där vi nu fått ett första fotfäste. Att låta kund både göra sina förstudier på plats hos oss och även få utbildning på instrumentet i vårt eget laboratorium är effektivare än att genomföra installation och utbildning på plats och är något vi kommer göra mer utav. Den ökade aktiviteten i vårt laboratorium med kunders förstudier och med dem på plats är ett tydligt tecken på det ökade intresset vi ser allteftersom vår mätteknik blir mer etablerad.

Första mätningarna med vår NPS teknik i ett litium-jon-batteri är förstås en milstolpe för bolagets Sensor Systems projekt. Den positiva respons som vi fått kring vårt batterisensorprojekt dels från den akademiska världen efter vår presentation på Energimyndighetens batterikonferens i april och dels den utmärkelse från industrin som Global Innovation Awardee på det kommande TechConnectmötet i Washington DC, är mycket uppmuntrande. Med detta i ryggen kan vi nu ta större steg vid bearbetandet av sensortillverkare och aktörer inom batteriindustrin. Även utvecklingsarbetet tar en annan form när fokus flyttas från mätningar på prototypbatterier till att ta fram en fiberbaserad sensor som skall kan integreras i tillverkningsprocessen av battericeller.

För luftkvalitetsensorn har utvecklingsarbetet dels bestått av miniatyrisering, där första koncept som bärbar sensorenhet börjar ta form. Andra behov där samma sensor kan nyttjas, t ex i bilar för styrning av kupéns ventilation och för luftkvalitétsövervakning för städers trafikplanering, har blivit tydligare.

Den feedback som vi får från våra externa kontakter sporrar oss till fortsatt hög aktivitet och jag ser med tillförsikt fram emot de fortsatta utmaningar och genombrott som väntar under året.

Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela delårsrapporten