Delårsrapport januari – juni 2020

26 aug 2020

Framfart för batterisensorn”

 • Industriell förstudie och utökad anslagsfinansiering.

Utfall april –  juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 335 (941) kSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 234 (-1 763) kSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,33 (-0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 980 (-3 828) kSEK.

Händelser april – juni

 • Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova.
 • Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Moshe Herzberg vid Ben-Gurions universitet i Negev i Israel.
 • Insplorions årsstämma hölls den 16 april där Anders Sandell valdes in till ny ledamot och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist valdes till ny styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi.

Läs hela delårsrapporten

 

VD har ordet

Intresset för vår sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS) växer hos såväl akademi som industri. Under andra kvartalet 2020 beslutade Insplorion och ett globalt sensor- och teknikföretag att under den kommande hösten inleda en förstudie kring Insplorions batterisensor. Syftet är att kunna förbättra vår samarbetspartners befintliga batterihanteringssystem gällande mätning av batteriets laddning och hälsa, en förbättring som leder till snabbare laddningstid, längre driftstid och förbättrad livslängd. Vår metod bygger på att fastställa ett batteris status genom att mäta inne i batteriet, i kemin, till skillnad mot dagens konventionella metoder där mätningarna görs utifrån, elektroniskt. Vår samarbetspartner är verksam inom person- och tunga fordon samt en rad industrisektorer och investerar omkring 50 000 USD i förstudien. Ett annat delprojekt för batterisensorn som vi genomfört tillsammans med det svenska forskningsinstitutet RISE inom Smartare Elektroniksystem-programmet har nyligen avslutats framgångsrikt. Syftet med projektet var att utveckla mer kostnadseffektiva komponenter och resultaten av samarbetet är redan i bruk i Insplorions batteriplattform. Vinnova beviljade i maj 1,9 MSEK för vidareutveckling av projektet, som nu förlänger samarbetet mellan Insplorion och RISE. Målet är att förbättra litiumjonbatteriers säkerhet och kostnad, genom att öka dess totala effektivitet genom mätning av flera parametrar som litiumjonkoncentration och temperatur direkt inne i batteriet. Förutom expertis från Insplorion och RISE kommer expertis på tunna skyddande polymerbeläggningar från Mittuniversitet att bidra i projektet.

Affärsmöjligheterna för försäljning av Insplorions instrument försämrades under andra kvartalet. Covid-19 innebar att en betydande del av universiteten i världen stängdes ned under stora delar av perioden, vilket försvårade möjligheten att ta affärer till avslut. Ändå kunde en affär genomföras. Köpare var professor Moshe Herzberg vid Ben-Gurions universitet i Negev i Israel. Professor Herzberg och hans forskargrupp är verksamma vid avdelningen för avsaltning och vattenbehandling. Köpet av ett Acoulyte-instrument innebär att forskningsgruppen bättre kommer kunna studera hydrering och svällning av makromolekyler och närliggande forskning. I takt med att universiteten i Europa och resten av världen nu åter öppnar kommer vi successivt återgå till att genomföra tidigare planerade marknadsaktiviteter inom instrumentaffären.

Inom luftkvalitetsensoraffären har resultat från fälttester stärkt pågående kunddialoger. Vi arbetar brett med såväl mindre lokala aktörer som större globala aktörer inom både smarta städer och ventilation. Intresset är stort, men processerna kräver ofta viss kundanpassning, som i förlängningen bygger ett bredare erbjudande.

Insplorions samarbete med Chalmers och PowerCell inom projektet ”NanoPlasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi” intensifieras med målsättningen att ta fram världens snabbaste vätgassensor till marknaden. En snabb sensor är avgörande för säkerhetssystem kring all hantering av vätgas. Planen är att vi under hösten ska kunna visa en prototyp för framtida kunder.

Sammanfattningsvis kan sägas att Insplorion för varje kvartal som passerar tar tydliga steg mot att visa att vi är ett ”en-teknologi-bolag”, men långt från ett ”en-produkt-bolag”.  Vår forskning och utveckling koncentreras till vår egenutvecklade sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) som är basen för tre huvudsakliga affärsområden; gassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Vi får successivt allt fler bevis på att vår strategi fungerar, genom resultaten från delprojekt på samtliga områden. Nu ser vi fram emot andra halvåret 2020 och möjligheten att konsekvent arbeta vidare från vår sensorplattform med akademi och industri mot affär.

Göteborg 26 augusti 2020

Patrik Dahlqvist, VD

 

 

Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling

Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Covid-19 har påverkat instrumentförsäljningen negativt första halvåret, se även not nedan. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.

Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning och kundanpassning inom luftkvalitet- och produktutveckling inom batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 19 111 (28 663) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerats få in 2,1 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under projektets tre år. För 3BeLiEVe-projektet kommer 1,8 MSEK utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 MSEK under projektets 2,5 år. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 592 (4 753) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 april – 30 juni) uppgick till 980 (22 834) kSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 143 (-3 084) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om 3 186 kSEK, vilket motverkas av förändringar i rörelsekapital (främst erhållna forsknings- och utvecklingsbidrag) som påverkar kassaflödet positivt med 5 284 kSEK. Under perioden har koncernen investerat 1 163 (744) kSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg. Finansieringsverksamheten bidrog med 0 (26 662) kSEK (motsvarande period föregående år genomfördes en nyemission).

Covid-19

Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella anvisningarna. Från 30 juni hade virusutbrottet mindre påverkan på företagets verksamhet, med senareläggning av instrumentförsäljning som främsta effekt. Men virusets framtida inverkan på företaget och samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma.

Framtida utveckling

Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att försäljningsavslut varit svåra under delar av kvartalet. Under 2020 förväntas intäkter även genereras från kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 april – 31 juni uppgick till 750 (1 356) kSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -3 416 (-1 942) kSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 22,2 MSEK varav bundet 2,3 MSEK.

Aktien

Per den 30 juni 2020 uppgick antal aktier till 9 852 557. På årsstämman den 16 april 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 • Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17 april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014 aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.
 • Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 optioner till aktier, varför kvarvarande utestående optioner är 321 252.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2020-10-22 Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2021-02-23 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 26 augusti 2020.

Insplorion AB (publ)
Styrelsen