Delårsrapport januari-juni 2019

27 aug 2019

”Finansiering för kommersialisering”
• Framgångsrik nyemission genomförd för lansering av NO2-sensor under 2019.

Utfall april till juni
• Nettoomsättningen uppgick till 941 (1 916) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 763 (-1 426) KSEK.
• Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,22 (-0,21) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -3 828 (-2 884) KSEK.

Utfall januari till juni
• Nettoomsättningen uppgick till 946 (1 972) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 969 (-3 258) KSEK.
• Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,52 (-0,49) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -5 184 (-5 195) KSEK.

Händelser april till juni
• Insplorion inledde samarbete med Stenhøj för utveckling av NOx-sensor till fordonstester.
• Insplorion startade samarbete med luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield.
• Insplorion tillfördes ca. 29,8 MSEK före emissionskostnader via företrädesemission.
• Centrum för svenska batterier, där Insplorion står för sensortekniken, beviljades finansiering.
• Insplorion inledde samarbete med OmniCoLab i Korea och sålde två XNano-system.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Patent kring batterisensor beviljades i EU och i Kina.
• Insplorion erhöll 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1.
• Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation i Japan.

 

VD har ordet
Den positiva utvecklingen för vår luftkvalitetssensor fortsatte in i andra kvartalet. Vi har följt våra fastlagda planer kring finansiering, rekrytering och kommande kommersialisering. I början av juni avslutades vår företrädesemission där Insplorion tillfördes 29,8 MSEK, varav ca hälften har avsatts till arbetet med luftkvalitetssensorn. Utvecklingsarbetet för multigassensorer fick i juli en extra skjuts genom ett beviljat anslag om 50 000 euro, via EU-programmet SME instrumentet fas 1, för en genomförbarhetsstudie och vidare kartläggning av marknaden.

Under kvartalet inledde vi samarbete knutet till luftkvalitetsensorn med forskningsinstitutet Urban Flows Observatory of Sheffield. Institutet är en etablerad aktör inom städers resurser och specifikt luftkvalitet. Via fälttester i Storbritannien kan vi få internationellt starkare jämförelsedata genom att Urban Flows Observatorys nätverk av mätstationer och vår egen luftkvalitetssensor kombineras. Dessa fälttester är de första Insplorion kommer utföra utanför Sverige.

Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum vid Uppsala universitet med målsättningen att befästa Sveriges starka position inom batteriutvecklingen i såväl Europa som internationellt. SweBAL driver ett nytt femårigt utvecklingsprojekt med en sammanlagd budget på 114 MSEK. Vinnova beviljade i juni 34 MSEK i anslag, resten av finansieringen ska komma från deltagarna. Deltagare är bland annat Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena samt Insplorion. Vår uppgift är attansvara för sensortekniken och vi kommer via samarbetet förstärkta relationerna till de främsta aktörerna i batterisverige, privata såväl som offentliga. Inom vår batterisensoraffär kommer de första affärerna troligen komma inom nischapplikationer där vi tillsammans med vår partner och batteritillverkare AGM Batteries kan erbjuda premiumbatterier med sensor för specialiserade produkter. I och med SweBAL byggs grunden vidare så att vi därpå kan räkna in de större batteritillverkarna som framtida kunder och med dem större volymförsäljning.

Hittills har Inplorions instrument uteslutande sålts till forskningsgrupper inom akademin. Nu har vi brutit ny mark genom vår försäljning av två XNano-system till OmniCoLab Inc. i Korea, ett nystartat företag med inriktning på kontraktsforskning. Försäljningsvärdet uppgick till knappt 1 MSEK. Ett flertal av medarbetarna i OmniCoLab Inc. har tagit examen hos professor Nam-Joon Cho vid Nanyang Technological University, som ansvarar för en av världens ledande forskningsgrupper inom NPS-teknik. Försäljningen av ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation i Japan för deras utveckling av rengöringsmedel är första försäljningen där vår teknik kommer användas för industriell produktutveckling. Jag bedömer att båda dessa försäljningar i sin tur kan leda till en ökning av framtida instrumentförsäljningar i Korea och övriga Asien.

Efter rapportperioden, i slutet av juli, beviljades Insplorions batterisensorpatent i EU och Kina. Beskeden är mycket positiva för den framtida batteriaffären, i synnerhet som det är viktigt att ha ett starkt patentskydd vid alla typer av licensaffärer.

Sammantaget är Insplorion inne i en positiv fas. Under tredje kvartalet förstärker vi vår organisation med två nya medarbetare, inom teknik och affärsutveckling. Slutligen ser vi alla på Insplorion fram mot den första kommersialiseringen av en sensorprodukt, där ambitionen är att vi innan 2019-års utgång ska ha introducerat våra luftkvalitetssensorer och genomfört våra första referensaffärer.

Göteborg 27 augusti 2019
Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela delårsrapporten