Delårsrapport januari – juni 2015

20 aug 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2015

◦ Omsättning uppgick till 713 KSEK
◦ Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 944 KSEK
◦ Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,87 SEK
◦ Soliditeten uppgick per den 30 juni 2015 till 51%
◦ Kassaflödet från den löpande verksamheten och nyemissionen uppgick till 8 973 KSEK

Väsentliga händelser under perioden

◦ Honoprof Science & Technology blev Insplorions distributör för den kinesiska marknaden i januari. Honoprof har lokalkontor i de viktigaste områdena i Kina och är specialiserade på försäljning av vetenskapliga mätinstrument.

◦ Najran University i Saudiarabien beställde ett Insplorion XNano-system i februari. Det var den första instrumentförsäljningen till Mellanöstern.

◦ 16 april deltog Insplorion som en av finalisterna på Swedish NanoForum som årets Nanoföretag.

◦Den 23 april godkändes Insplorion AB för notering på AktieTorget.

◦ Den 25 maj avslutades teckningstiden i bolagets listningsemission. Nyemissionen tecknades till omkring 70 miljoner kr av mer än 1000 tecknare. Detta motsvarar en teckningsgrad på nästan 810%, Med anledning av den kraftiga överteckningen kunde inte full tilldelning genomföras. I enlighet med den tillkännagivna tilldelningsprincipen, med målet att bredda ägarbasen och öka spridningen av Insplorions aktie bland allmänheten, kom samtliga tecknare i första hand att tilldelas 700 aktier. Ingen tilldelning skedde för garantiåtaganden. Styrelsen utnyttjade överteckningsoptionen och nyemitterade totalt 1 500 000 aktier varvid Insplorion sammanlagt tillfördes 9,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 1,1 miljoner.

◦ Under juni beviljade Vinnova två utvecklingsbidrag där Insplorion är involverad. Dels är det utvecklingsprojektet tillsammans med Volvo och Chalmers tekniska högskola där Insplorion är huvudsökande, med mål att skapa en sensorlösning för bilbatterier som nu går in i fas två. Dels är det ett samarbetsprojekt tillsammans med Akzo Nobel och Chalmers tekniska högskola, där Chalmers är huvudsökande, att med hjälp av det nya materialet grafen utveckla vattenreningsfilter. Sammanlagt uppgår bidragen till projekten till 1 MSEK.

◦ 24 juni tillkännagavs att Insplorions tidigare största ägare, Almi Invest AB tillsammans med Almi Invest Västsverige AB sålt hela sitt innehav motsvarande 15,5% av bolaget, till en grupp av 12 investerare. En stor del av aktierna är föremål för avtal om så kallade ”lock-up” på ett år efter listningsemissionen och får inte handlas över marknadsplatsen. Denna lock-up har övertagits av de nya ägarna. Gruppen investerare är personer som visat stort intresse för Insplorion i den nyligen avslutade listningsemissionen, men som till följd av den kraftiga överteckningen endast kunde få marginell tilldelning. Fördelningen inom gruppen är förhållandevis jämn med poster motsvarande 1-2% av bolagets aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

◦ Inga väsentliga händelser att rapportera.

VD-kommentar

Intresset kring Insplorion under vår listningsemission var överväldigande där vi uppskattar att det inte bara är vi själva som tycker att det vi gör är intressant. Kapitaltillskottet möjliggör kraftfullare marknadsaktiviteter inom affärsområdet Instrument samt ökad aktivitet med utvecklingsprojekten inom Sensor Systems. Inom Instrument har vi under första halvan av året haft en försäljning till full betalning till Najran University i Saudiarabien. Vi har nyligen förstärkt teamet med en teknisk säljare och har redan fler aktiviteter där potentiella kunder besökt vårt labb och genomfört egna testmätningar. Vi kan nu också genomföra fler mässor och kundmöten. Bland annat kommer vi att delta på European Conference of Surface Science i Spanien och Material Research Society möte i Boston under hösten. Inom Sensor Systems är det glädjande att Vinnova beviljat bidrag till två av våra utvecklingsprojekt; dels andra fasen av sensor för fordonsbatteri och dels för mätning vid vattenrening med grafen-baserad filterteknik. Denna finansiering tillsammans med delar av nyemissionen möjliggör att vi nu kan ta delstegen med både allmän affärsutveckling samt vidare teknisk verifiering och prototypframtagning inom dessa två utvecklingsprojekt. Vi ser även att den genomförda börsintroduktionen har haft positiv utveckling på inflödet av möjliga tillämpningar för sensorprojektet tack vare den nya synlighet som vi har uppnått. Jag ser därmed med tillförsikt på framtiden och den spännande resa vi har framför oss, speciellt nu när bolaget står väl kapitaliserat med en god soliditet.

Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela delårsrapporten