Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

15 feb 2021

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 1 079 666 SEK. Antalet aktier ökar med 93 884.

”Vi är glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten att omvandla TO1 till aktier. Likviden bidrar till vår satsning på vätgas- och batterisensorsegmenten”, kommenterar VD Patrik Dahlqvist.

Handeln med teckningsoptionerna sker, liksom bolagets aktier, på Nasdaq First North under beteckningen INSP TO1.

De kommande två teckningsperioderna löper enligt följande:
– Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
– Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att Bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Insplorion ökar med 93 884 till totalt 13 085 944. Likaså ökar aktiekapitalet med 14 085,60 kr och kommer efter registrering uppgå till 1 962 892,19 kr.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.