Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson

25 jan 2021

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1. Tredje teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 5 februari 2021.

Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO som tecknades i början på 2018. TO1 handlas fram till 28 januari på Spotlight Stock Market (INSP TO1) vartefter handelsplatsen byts till Nasdaq First North från och med 29 januari 2021.

För TO1 2018/2023 är teckningskursen 11,50 kr per aktie, oförändrad. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en (1) aktie. Omräkningen regleras under § 8 i VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I INSPLORION AB (PUBL) SERIE TO1 2018/2023.

Tredje teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier inleddes den 22 januari. Teckningsperioden pågår fram till 5 februari 2021.
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska anmälan/teckning ske till respektive förvaltare. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 1 i god tid innan teckningstiden avslutas, kl 16.00 den 5 februari 2021.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De kommande två teckningsperioderna löper enligt följande:

  • Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
  • Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.