Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova

25 jun 2019

Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum under ledning av professor Kristina Edström, Uppsala universitet. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena. Avsikten med centret är att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området batterier. Insplorions batterisensorer kommer bland annat används i den operativa utvecklingen. Kompetenscentret löper under fem år med en budget på 114 miljoner kronor där Vinnova beviljat 34 miljoner kronor och övrig finansiering kommer från deltagande parter.

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Ett av dessa handlar om batterier som fokuserar mot forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga. I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Ett av tre huvudområden som berörs i SweBAL är dedikerat för utveckling av smarta celler, där ny funktionalitet byggs genom implementering av Insplorions sensorer. Här kommer Northvolt, SAFT, och ABB övervaka och styra utvecklingen för att passa marknadsbehoven.

Detta kompetenscenter kommer påskynda omställningen till en fossilfri energimarknad. Att våra batterisensorer är en viktig del i framtagandet av smarta battericeller inom centret är självklart stimulerande. Extra betydelsefullt är uppslutningen bland privata aktörer där vi genom centret kommer kunna stärka existerande och skapa nya samarbeten”, säger Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Centrum för svenska batterier (SweBAL) har det övergripande målet att utveckla högpresterande batterier och nya tillverkningsprocesser av batterier för att befästa Sveriges starka position i framkant av batteriutvecklingen inom Europa och internationellt.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB, 076 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com