Insplorion AB genomför nyemission

16 Sep 2016

Styrelsen i Insplorion AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Emissionslikviden skall i huvudsak användas för vidare kommersialisering av bolagets batteri- och luftkvalitetsensorprojekt samt utökade försäljningsaktiviteter av bolagets instrumentaffär.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  • Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 1 256 396 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Sista dag med handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 22 september 2016.
  • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är den 23 september 2016.
  • Avstämningsdag är den 26 september 2016.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 29 september 2016 till och med den 18 oktober 2016. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 29 september 2016 till och med den 14 oktober 2016.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under första halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Insplorions hemsida (www.insplorion.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) innan teckningsperioden inleds.

För ytterligare information om nyemissionen, kontakta VD Patrik Dahlqvist, på 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf