Delårsrapport januari – september 2016

09 Nov 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 201

 • Omsättning uppgick till 253 (26) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 485 (356) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 457 (-741) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,27 (-0,14) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 837 (-1 522) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2016

 • Omsättning uppgick till 854 (739) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 748 (1 231) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 927 (-2 685) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,74 (-0,82) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 15% (51%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -4 844 (-2 957) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2016

 • I mars blev Insplorions sensorprojekt kring batteri och luftkvalitet utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA. TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring och påskynda kommersialiseringen av innovativa produkter.
 • I mars blev utvecklingsprogrammet MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured material design utvalt för finansiering inom EUs ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13 doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare och öka kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial. Programmet skall pågå i tre år och totalt tio universitet samt nio företag deltar, varav Insplorion och Akzo Nobel är två.
 • Den 30 mars presenterades framgångsrika mätningar av laddning i litium-jon-batterier med Insplorions sensorteknik. Detta skedde inom ett samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i Kristina Edströms grupp stått för batterikunskapen. Det har krävts en del teknisk anpassning av Insplorions teknik för att fungera i en battericell.
 • I april såldes ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers grupp, institutionen för kemi på Helsingfors universitet i Finland.
 • Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade om nyval av Jan Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera maximalt 2 600 000 aktier.
 • I mitten av april tilldelades Insplorions grundargrupp nästan 30 MSEK för att utveckla nanoplasmonisk plast. Christoph Langhammer, docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola och en av grundarna och samarbetspartner till Insplorion, erhöll 28 911 914 kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Han leder ett av tio toppforskarlag i Sverige som valts ut inom SSF:s materialvetenskapliga rambidragsprogram.
 • I slutet av maj deltog Insplorion på TechConnect i Washington där Insplorions batterisensor belönades med TechConnect Global Innovation Award. Det huvudsakliga urvalskriteriet för utmärkelsen var hur stor påverkan som innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde. Ett flertal kontakter knöts med bland andra Panasonic, Corning och Medtronic där inledande samtal redan har resulterat i konkretisering och utveckling av de båda sensorprojekten.
 • I juni tilldelade stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inom forskningsprogrammet Mistra Innovation Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att vidareutveckla Insplorions gassensor för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Tanken är att utveckla en sensor som ska mäta luftkvalitet i realtid, vara liten, mobil och samtidigt vara hållbar så att den kan finnas på t ex lyktstolpar och trafikljus runt om i städerna.
 • Den 30 juni beviljade Energimyndigheten via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att vidareutveckla och utvärdera den fiberoptiska delen för batterisensorn baserad på Insplorions teknologi.
 • Den 6 juli tilldelades Insplorion 500 000 kronor för utveckling av en ny sensor inom life-science i samarbete med Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Pengarna ska användas till utveckling av sensorer med nano-hål, som kommer att erbjudas i Insplorions produktportfölj inom affärsområdet Instruments. Det är främst bland life-sciencekunder som sensorer med hål har efterfrågats.
 • I början av september satsade ett av konkurrensskäl icke namngivet multinationellt elkomponentföretag 50 000 USD på samarbete mellan Insplorion och AGM Batteries Ltd i Storbritannien. Målet med samarbetet är att för första gången montera in en Insplorion sensor i ett serietillverkat batteri.
 • Den 16 september beslutade styrelsen i Insplorion AB med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2016 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för vidare kommersialisering av bolagets batteri- och luftkvalitetsensorprojekt samt utökade försäljningsaktiviteter av bolagets instrumentaffär.
 • I slutet av september introducerades Insplorion Acoulyte. Det är det första instrumentet som möjliggör samtidiga akustiska och optiska mätningar. Insplorion Acoulyte gör det möjligt för forskare att köra experiment samtidigt med den akustikbaserade Quartz Crystal Microbalance Dissipation (QCM-D) tekniken och Insplorions ljusbaserade NanoPlasmonic Sensing (NPS).
 • Den 29 september inleddes företrädesemissionen i Insplorion AB. Teckningsperioden pågick fram till och med den 18 oktober 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober besöktes batteritillverkaren AGM Batteries Ltd i Thurso på Skottlands nordkust. Syftet med resan var att starta igång utvecklingsprojektet där Insplorions batterissensor integreras i AGM:s kommersiella battericeller. De första testen avser sensorernas robusthet och integrering. Projektet finansieras av ett multinationellt elkomponentföretag och planeras ta cirka 6-9 månader.
 • Den 18 oktober avslutades teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 425 procent. Cirka 98 procent tecknades med stöd av företrädesrätt. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256 396 nya aktier och bolaget tillförs därmed cirka 10,3 MSEK efter emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK).

VD-kommentar

Det har varit en intensiv tid efter sommaren på Insplorion. Arbetet med företrädesemissionen har inneburit extra många möten med aktieägare där jag uppskattar och imponeras av det intresse och den support som vi har bland våra ägare. Vetskapen om att det inte bara är vi själva i teamet som tror på tekniken och bolaget utan att intresset är både stort och brett är mycket uppmuntrande. Att denna support även omsätts i siffror med en lyckad emission och en teckningsgrad på 425 % stärker förstås oss. Därmed kompletterar vi det lyckosamma arbetet med mjuk finansiering före sommaren med en lyckad företrädesemission under detta kvartal och kan säkerställa att våra aktiviteter inom våra båda affärsområden kan genomföras på bästa sätt. Även med en god kassa tänker vi arbeta med mjuka anslag för de av våra projekt som passar för den typen av finansiering.

Arbetet med att färdigställa och lansera vårt nya instrument Acoulyte har även det varit intensivt. Insplorion Acoulyte är det tredje instrumentet inom affärsområdet Instruments. Till skillnad från våra två tidigare mätinstrument, X1 för gas och höga temperaturer och XNano2 för vätska, så står inte Acoulyte på egna ben, den är istället unik med sin dockning till en akustisk mätmetod. Acoulyte kombineras med den akustiska tekniken QCM-D och dockar in på denna tekniks mätkammare, vilket möjliggör mätning med båda teknikerna samtidigt. Acoulyte kan därmed kombineras med de 500-700 QCM-D system som finns runt om i världen på olika akademiska och industriella lab. Den initiala responsen har varit god. Detta har vi dels upplevt i den respons som vi har fått ifrån våra bredare utskick med både större andel och större intresse i de återkommande kontakterna. Likaså är intresset starkt i den direkta kontakten som vi har med kunder, där jag bland andra nyligen har träffat sex olika QCM-D användare i USA, vilka alla visar intresse för Acoulyte-instrumentet.

Inom Sensor Systems har våra båda projekt utvecklats med hög fart. Det var förstås mycket roligt att i september kunna berätta att ett multinationellt elkomponentbolag som vi träffat under en längre tid, finansierar framtagandet av en första kommersiellt tillverkad batteriprototyp med vår sensor inkorporerad. Det finansierande elkomponentbolaget vill vid projektets slut kunna visa upp protototypen och dess testresultat för sina kunder vilka bland annat innefattar de större asiatiska batteritillverkarna. Projektet genomförs i samarbete med den brittiska batteritillverkaren AGM och startades med ett möte på plats hos dem i början av oktober. AGM är en för oss passande samarbetspartner i denna fas, då de har sin styrka kring tillverkning av avancerade batterier och uppskalning till större volymproduktion. Det finns även flera synergieffekter med det projekt vi nu startat med AGM och de projekt som redan pågår med effektivare styrsystem för fordonsbatterier, där både vi och AGM kan dra nytta av varandras tekniker och kompetenser.

Luftkvalitetssensorprojektet är i en uppstartsfas där rekryteringen av personen som ska utföra huvuddelen av projektet är i sin slutfas. Vi har nyligen har även startat ett ettårigt examensarbete som knutits till projektet. I den senaste tidens uppmärksamhet kring luftkvalitetens effekt på hälsa har vi stärkts i vår uppfattning att behovet är stort. Likaså har fortsatta externa kontakter bekräftat att dagens sensorlösningar antingen är för stora och dyra eller saknar tillräcklig mätnoggrannhet och att vi därmed har en viktig produkt att ta till marknaden.

Vi fortsätter att kartlägga andra sensorbehov och användningsområden som vår teknik kan passa till då vi med dagens organisation bedömer att vi kan driva ytterligare ett projekt inom Sensor Systems. Vi tittar bland annat på projekt inom medicinsk diagnostik, vätgas och vattenrening. När både teknisk realiserbarhet och tydligt marknadsbehov är kartlagd och rejäl marknadsstorlek bekräftad kan det bli aktuellt att starta upp ett sensorprojekt till.

Med den höga aktivitetsnivå som vi nu har i bolaget är det positivt att se att även nätverk och samarbetspartners fyller på med resurser i gemensamma projekt. Med Acoulyte lanserad inom Instruments, med full fart inom AGM-samarbetet, med luftkvalitetsensorns organisation snart på plats och med flera intressanta bubblare i pipeline, är det med stor tillförsikt som jag ser på framtiden.

Patrik Dahlqvist, VD

 

Aktien
Per den 30 september 2016 uppgick antal aktier till 5 025 585. 1 256 396 aktier har emitterats i nyligen genomförd företrädesemission. Det totala antalet aktier kommer efter registrering uppgå till 6 281 981.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 30 september 2016 har bolaget tre av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram: 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 300 000 aktier, motsvarande 6 % av bolagets aktier.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor
Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-05 Årsstämma 2017

 

Avlämnande av delårsrapport
Göteborg den 9 november 2016
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

Läs hela delårsrapporten