Delårsrapport januari-juni 2016

24 Aug 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016

 • Omsättning uppgick till 601 (38) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 880 (127) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 178 (-1 419) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,35) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 571 (-42) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • I mars blev Insplorions sensorprojekt kring batteri och luftkvalitet utvalda att medverka på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA. TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring och påskynda kommersialiseringen av innovativa produkter.
 • I mars blev utvecklingsprogrammet MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured material design utvalt för finansiering inom EUs ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13 doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare och öka kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial. Programmet skall pågå i tre år och totalt tio universitet samt nio företag är involverade, varav Insplorion och Akzo Nobel är två.
 • 30 mars presenterades framgångsrika mätningar av laddning i litium-jon-batterier med Insplorions sensorteknik. Detta skedde inom ett samarbete med Uppsala universitet där doktor Fredrik Björefors i professor Kristina Edströms grupp stått för batterikunskapen. Det har krävts en del teknisk anpassning av Insplorions teknik för att fungera i en battericell.
 • I april såldes ett XNano-system till docent Susanne Wiedmers grupp, Institutionen för Kemi på Helsingfors universitet i Finland.
 • Insplorions årsstämma hölls den 6 april. Förutom omval av styrelseledamöterna Jan Wahlström (styrelseordförande), Gunilla Almgren, Bengt Belfrage och Caroline Pamp beslutade stämman om nyval av Jan Burenius. Sven Cristea, KPMG, valdes till bolagets revisor. Bolaget fick mandat att genomföra ett teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner i bolaget på högst 90 000 teckningsoptioner och styrelsen fick bemyndigande att intill nästa årsstämma emittera maximalt 2 600 000 aktier.
 • I mitten av april tilldelades Insplorions grundargrupp nästan 30 MSEK för att utveckla nanoplasmonisk plast. Christoph Langhammer, docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola och en av grundarna och samarbetspartner till Insplorion, erhöll 28 911 914 kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Han leder ett av tio toppforskarlag i Sverige som utvalts inom SSF:s materialvetenskapliga rambidragsprogram.
 • I slutet av maj deltog Insplorion på TechConnect i Washington där Insplorions batterisensor belönades med TechConnect Global Innovation Award. Urvalskriteriet för utmärkelsen var hur stor påverkan som innovationen förväntas ha inom sitt specifika industriområde. Ett flertal kontakter knöts med bland andra Panasonic, Corning och Medtronic där inledande samtal redan har bidragit till utvecklingen av de båda sensorprojekten.
 • I juni tilldelade Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inom forskningsprogrammet Mistra Innovation Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att vidareutveckla Insplorions gassensor för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Tanken är att utveckla en sensor som kan mäta i realtid, vara liten, mobil och samtidigt vara hållbar så att den kan finnas på t ex lyktstolpar och trafikljus runt om i städerna.
 • 30 juni beviljade Energimyndigheten via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att vidareutveckla och utvärdera den fiberoptiska delen för batterisensorn baserad på Insplorions teknologi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 6 juli tilldelades Insplorion 500 000 kronor för utveckling av en ny sensor inom life-science i samarbete med Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola. Pengarna ska användas till utveckling av sensorer med nano-hål, som kommer att erbjudas i Insplorions produktportfölj inom affärsområdet Instruments. Det är främst bland life-sciencekunder som sensorer med hål har efterfrågats.

VD-kommentar

Under andra kvartalet har nästan fyra miljoner kronor kommit Insplorions utvecklingsprojekt till del i beviljade anslag. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på NPS-tekniken. Det är hård konkurrens om denna typ av utvecklingsbidrag med många tekniskt avancerade projekt som ska utvärderas och det är kul att vi sticker ut och att andra ser potentialen i vår teknik. Vår utfall har varit en bra bit över 50 procent jämfört med snittet på 15-30 procent för denna typ av ansökningar. Under senaste året har vi lagt mer krut på anslagsansökningar än tidigare, enligt den plan som vi beskrev i samband med vår notering på Aktietorget för ett drygt år sedan. Vi angav då att huvuddelen av listningsemissionen skulle gå till utveckling av den rullande instrumentaffären, och att utvecklingsprojekten inom affärsområdet Sensor Systems i huvudsak skulle finansieras genom bidrag, vilket nu skett i betydande grad.

Det största anslaget kom från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, där Insplorion tilldelas 2,8 miljoner för vårt gassensorprojekt. Inom projektet skall vi utveckla en mobil gassensor som ska kunna mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Sensorn kan sitta på lyktstolpar och trafikljus och i realtid mäta luftföroreningarna, ett problem som Världsorganisationen (WHO) har utnämnt till den enskilt största miljörelaterade hälsorisken i världen. De 2,8 miljonerna gör det möjligt att snabbstarta utvecklingen av gassensorn, där främst ytan behöver förbättras för att med stor precision kunna mäta olika hälsofarliga gaser i luften.

Förutom detta anslag har vi fått 500 000 kronor från Energimyndigheten för projektet med sensorer i batterier, för att mäta dess laddningsstatus och hälsa. Tredje projektet som fått finansiering, 500 000 kr från Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik, ligger inom affärsområdet Instruments och syftar till att ta fram nya sensorer för dagens mätinstrument för forskare inom life-science. Vi förväntar oss att dessa sensorer kan lanseras i början av nästa år.

Totalt får Insplorion 3,8 miljoner i anslag för våra olika projekt. Därtill räknar vi med att dra nytta av att docent Christoph Langhammer, en av grundarna till bolaget, fått nästan 30 miljoner kronor i anslag för arbete med att kombinera bolagets patenterade NanoPlasmonic Sensing-teknologi med plastmaterial. Projektet bär namnet Plastic Plasmonics. Det projektet syftar till att ta fram ett hybridmaterial som kombinerar plasmon-aktiva metallpartiklar med polymerer, också känt som plast. På lång sikt kan grundargruppens forskningsanslag påverka oss mycket positivt, då resultaten kan förenkla produktionen av komponenterna som våra produkter vilar på. Kan forskarna kombinera nanosensorpartiklar med plast skulle Insplorion till exempel kunna tillverka våra sensorer via 3D-printing i framtiden.

Arbetet fortgår med fler ansökningar för mjuk finansiering för de utvecklingsprojekt som lämpar sig för denna finansieringsform under hösten, både inom Instruments och inom Sensor Systems. Vi är förhoppningsfulla om att vi även fortsättningsvis skall vara lyckosamma med tilldelningen framöver.

Under perioden har vi sålt ett XNano-system till Institutionen för Kemi på Helsingfors universitet i Finland, docent Susanne Wiedmers grupp. Detta var andra gången ett instrument såldes utanför Insplorions grundargrupps nätverk, vilket bekräftar att instrument och försäljningsmetod står på egna ben. Första kontakten med Susannes grupp togs i slutet av 2014 i samband med en av bolagets kampanjer riktad till forskare inom biomolekylära interaktioner. Under hösten 2015 genomfördes testmätningar med Insplorions XNano-system på plats i Helsingfors med lyckade resultat vilka blev grunden för gruppens finansieringsprocess. Så sent som i slutet av mars genomfördes ytterligare tester av Dr. Joanna Witos från Susannes grupp, denna gång i Insplorions laboratorium i Göteborg.

I dagsläget är det högre aktivitet hos Insplorion än någonsin. Nu inte bara inom Instruments utan även inom Sensor Systems, i och med anslagen som tilldelats både batterisensorn och luftkvalitetssensorn. Extra roligt är att vi nu börjar ta vara på den potential som finns i tekniken på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare, när nu även sensorprojekten är uppfinansierade. Det bådar gott för framtiden.

Patrik Dahlqvist, VD

Aktien

Per den 30 juni 2016 uppgick antal aktier till 5 025 585.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 30 juni 2016 har bolaget tre, av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram, 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 300 000 aktier, motsvarande 6% av bolagets aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättas i enlighet årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-11-09                           Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
2017-02-23                           Bokslutskommuniké 2017
2017-04-05                           Årsstämma 2017

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 24 augusti 2016
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström                     Styrelseordförande
Gunilla Almgren                    Ledamot
Bengt Belfrage                      Ledamot
Jan Burenius                         Ledamot
Caroline Pamp                      Ledamot

Läs hela delårsrapporten på AktieTorget

Läs hela delårsrapporten som pdf