BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI – DECEMBER 2019

19 Feb 2020

”Försäljning av NO2-sensorn inledd”
• Kommersiell fas för luftkvalitetsensor inledd i samarbete med Leading Light och IVL.

Utfall januari till december
• Nettoomsättningen uppgick till 2 464 (2 502) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 584 (-7 576) KSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,99 (-1,11) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -10 644 (-9 972) KSEK.

Utfall oktober till december
• Nettoomsättningen uppgick till 785 (439) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 531 (-2 411) KSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 (-0,34) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -2 697 (-2 408) KSEK.

Händelser oktober till december
• Beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020.
• Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar vätgassensor med anslag från Energimyndigheten.
• Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare.
• Mölndal stad blir första kund till Insplorions och Leading Lights smarta belysning med luftkvalitetssensorer.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Insplorion säljer ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK.
• Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.
• Batterisensorpatent är godkänt i Japan.

Läs hela bokslutskommuniken.

VD har ordet
En av de viktigaste målsättningarna under 2019 var att introducera vår första kommersiella volymprodukt innan årets slut. I december nådde vi målet. Vi sålde vår kvävedioxidsensor (NO2) tillsammans med belysningsföretaget Leading Lights smarta belysningsplattform, till Mölndal stad. Staden kan nu testa och kontinuerligt mäta förekomsten av kvävedioxid i luften tillsammans med information kring energiförbrukning och övrig driftinformation kring stadsbelysningen. Försäljningen innebär att vi nu har en referenskund för vår kvävedioxidsensor.

Insplorion och IVL Svenska Miljöinstitutet tecknade i december ett samarbetsavtal för att erbjuda ett nytt kombinerat provtagningssystem för kväveoxid på den svenska marknaden. Systemet består av Insplorions sensor och IVL:s passiva diffusionsmottagare. Kombinationen av de två mätmetoderna ger en kvalitativ och tidsupplöst information om uteluftens status liknande dyrare referensinstrument, men till en prisbild som möjliggör bred användning inom av alla kommuner, oavsett storlek. Detta möjliggör att fler svenska kommuner börjar mäta och åtgärda sin luftmiljö.

Under andra halvan av 2019 gjorde vår grundargrupp på Chalmers genombrott kring vätgassensorn samtidigt som omvärldens intresse ökade för vätgas. Inom Insplorion fick vätgasprojektet högre prioritet, vilket resulterade i projektet ”Nano-Plasmatisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” där Insplorion tillsammans med Chalmers och PowerCell integrerar sensorytan från Chalmers med Insplorions gasplattform och anpassar den för PowerCells behov, både som säkerhetssensor och för integrering i bränsleceller. Projektet tilldelades 3,8 MSEK av Energimyndigheten och kommer att pågå under 2020 och 2021.

Vårt batterisensorprojekt vinner mark inom batterivärlden. Det tydliggjordes i november då drygt 4,8 MSEK tilldelades bolaget av EU inom Horizon 2020-projektet ”3beLiEVe”. Inom projektet kommer vi att anpassa vår batterisensor för fordonsapplikationer för nästa generations battericeller. Sammanlagt anslogs projektet drygt 100 MSEK där 21 partners från tio europeiska länder deltar i arbetet – allt från forskningsinstitut inom akademien till större industriella fordonsbolag som FIAT Chrysler och Volvo Cars. Projektet beräknas pågå till halvårsskiftet 2023.
Mitt i det höga tempot med en tilltagande verksamhet har Insplorion vuxit. Under 2019 har fem nya medarbetare anställts. Det innebär att vi vid årets utgång var tolv medarbetare. Expansionen har medfört att vi av utrymmesskäl i mitten av januari 2020 flyttade till nya lokaler i Biotech-huset på Medicinareberget i Göteborg. Flytten tydliggör även bolagets utveckling, då vi lämnar en inkubator för en tillväxtmiljö.

Intäkterna helåret 2019 visar att intäkterna uppgick till 2,5 MSEK, i linje med resultatet för 2018. Hittills är det instrumentaffären som helt stått för Insplorions nettoomsättning. Samtidigt som affären ger en positiv inverkan på kassaflödet är det även en strategisk affär. Våra nära relationer och goda kommunikation med användarna runt om i världen är betydelsefull i vårt dagliga utvecklingsarbete och fungerar som viktiga katalysatorer för i stort sett samtliga forskningsprojekt. Senaste kunden tillkom vid årsskiftet då ett XNano-instrument levererades till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield i England. Dr Craggs forskning vid institutionen för kemi sker vid ett tvärvetenskapligt laboratorium inom Life Science och var vår första instrumentaffär i Storbritannien.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att verksamhetsåret 2019 präglades av expansion genom flera nya intressanta samarbeten och egna projekt, där flera av dem inneburit en väsentlig mjuk finansiering via anslag. Lägg därtill att vi även nyligen utvidgat skyddet för våra batteri- och gassensorpatent i Asien efter att tidigare fått godkännanden i Europa och USA. Jag kan lova att år 2020 kommer bli ett spännande år för Insplorion.

Göteborg 19 februari 2020
Patrik Dahlqvist, VD

 

Finansiella kommentarer
Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.
Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom luftkvalitet- och batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under året.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 december till 22 335 (6 925) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 1,8 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under de kommande 3 åren. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 592 (4 813) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari- 31 december) uppgick till 15 410 (-703) KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 238 (-7 328) KSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om -8 255 KSEK som delvis kompenseras av att bolagets rörelseskulder har ökat, då bidragsmedel för framtida utvecklingsinvesteringar har erhållits under slutet av året. Under perioden har koncernen investerat 4 559 (2 812) KSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg och demonstrationsinstrument. Finansieringsverksamheten bidrog med 26 054 (9 269) KSEK vilket främst kommer ur företrädesmissionen som genomfördes före sommaren.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Under 2020 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 januari – 31 december uppgick till 4 144 (3 530) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -8 584 (-7 583) KSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 27,7 MSEK varav bundet 2,2 MSEK.

Aktien
Per den 31:e december 2019 uppgick antal aktier till 9 781 205. På årsstämman den 10:e april 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

– Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17:e april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014 aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.
– Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal aktier.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-05-14   Delårsrapport för första kvartalet 2020
2020-08-26   Halvårsrapport för 2020
2020-10-22   Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2021-02-23   Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Årsstämma
2020-04-16   Årsstämma för räkenskapsåret 2019
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgänglig på www.insplorion.com senast 3 veckor innan årsstämman.

Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 19 februari 2020.
Insplorion AB (publ)
Styrelsen