Bokslutskommunike 2015

24 Feb 2016

Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

Sammanfattning av perioden 1 januari – 31 december 2015
• Omsättningen uppgick till 946 KSEK (472 KSEK)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 002 KSEK (-2 861 KSEK)
• Årets resultat uppgick till -4 002 KSEK (-2 861 KSEK)
• Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -1,06 SEK (-15,45 SEK)
• Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 46% (9%)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 5 911 KSEK (1 649 KSEK).

Sammanfattning av perioden 1 oktober – 31 december 2015
• Omsättningen uppgick till 208 KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 318 KSEK
• Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,25 SEK
• Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 46%
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 509 KSEK.

VD-kommentar
Under sista kvartalet 2015 har vi inom affärsområdet Instruments fortsatt att stärka försäljningsorganisationen med två nya distributörsavtal i Europa. Vi har nu den bästa tänkbara representationen på den viktiga tyska marknaden med LOT-QuantumDesign. Sedan avtalet slöts har vi haft två utbildningstillfällen med LOTs representanter och de har även tillsammans med oss besökt och knutit kontakten med vår referenskund på Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Det är en relation som de som distributör kommer ha stor nytta av i den fortsatta bearbetningen av den tyska marknaden. I detta sammanhang är det extra roligt att KIT varit aktiva och framgångsrika den senaste tiden med Insplorions instrument. Bland annat har de på Dresden Sensor Symposium i december presenterat hur de med sina smarta ytbeläggningar kan göra gassensorer 10 gånger känsligare och specifika för olika gaser. Detta är intressant inte bara som referens för vår instrumentförsäljning utan även något som kan bli användbart för Insplorions gassensorprojekt inom affärsområdet Sensor Systems.

Distributörsavtal har även slutits för den portugisiska marknaden med Paralab, där det är intressant att se hur deras tyngre profil inom katalys och gasmätningar kommer att synas i försäljningen.

Det var upplyftande att avsluta kvartalet med en försäljning till Dahlingruppen på Chalmers, speciellt med tanke på att de är duktiga på instrumentdesign och nanoplasmonik och har kapacitet att bygga sina egna instrument. Att de väljer att köpa huvuddelarna i vårt XNano 2 system för att kombinera med sin egen uppställning är ett styrkebesked för våra produkter. Likaså kommer den nu nära kontakten med gruppen vara fruktbar både ur ett marknadsförings- och produktutvecklingsperspektiv.

Inom affärsområdet Sensor Systems har vårt batterisensorprojekt utvecklats väl. Projektet har krävt en del mätcellsutveckling och i detta arbete har ett samarbete med professor Kristina Edström och universitetslektor Fredrik Björefors från Uppsala Universitet inletts. Edströms grupp är ledande i Sverige på Li-jon battericeller. Idag genomförs optiska mätningar på Li-jon celler med transparent skikt där den optiska signalen korreleras och jämförs med klassisk voltmetrisk mätning. På sikt är huvudspåret att belägga optiska fibrer med Insplorions nanopartiklar som därpå skall placeras i battericellen vid tillverkning. Valet av denna huvudstrategi har blivit tydlig i dialog med både tillverkare av Li-jon batterier och med batterikompetenscenter. Arbetet med att belägga optiska fibrer med Insplorions nanopartiklar är inlett och kommer fortgå under 2016.

Inom membranprojektet för vattenrening har ytterligare resultat påvisat hur väl Insplorions mätteknik kan användas för analys och karakterisering av smarta membran. Det är ännu för tidigt att avgöra om dessa membran kommer att kunna användas industriellt och om Insplorions mätteknik kommer att användas för styrning av dem. Däremot har det redan framkommit resultat som påvisar hur väl Insplorion mätteknik ger kompletterande information till den andra mätmetoden i projektet, Biolin Scientifics Q-Sense instrument, som i sig är viktiga referensresultat för affärsområdet Instruments.

För Sensor Systems gastillämpningar har applikationsområdet luftkvalitetsensor kartlagts ytterligare och initiala referensmätningar börjat genomföras. Behovet av luftkvalitetssensorer har visat sig vara större än vad som tidigare bedömts. Utöver bärbara luftkvalitetsmätare för hälsomedvetna individer i städer med luftföroreningsproblem har kontakter med fordonsindustrin pekat på behovet av samma sensorer för styrning av fordons kupéventilation. Likaså har även behovet av betydligt fler och effektivare sensorer än vad städer har tillgång till idag för sin trafikplanering identifierats som ett eget användningsområde för samma sensor. Främst gäller det noggrannare mätning av gaserna kvävedioxid, svaveldioxid och marknära ozon där kraven handlar om billigare och stabilare sensorer än vad som finns på marknaden idag. Våra initiala mätningar ger ett tydligt proof of principle men de påvisar också behovet av olika ytbeläggningar för att trimma känslighet och selektivitet för de olika gaserna, ett arbete som kommer fortgå under 2016.

Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets utveckling, där organisationen för affärsområdet Instruments börjar komma på plats och där vi inom Sensor Systems börjar se tydligare möjligheter till affärer inom både våtkemiska- (battericeller) och gastillämpningar (luftkvalitet), vilket bäddar för ett spännande 2016.

Patrik Dahlqvist, VD

Läs hela bokslutskommunikén som pdf

Insplorions sida på aktietorget.se