Valberedningen inför Årsstämman 2021

I enlighet med bolagsstämmans beslut från Årsstämman 16 april 2020 har valberedningens ordförande i samråd med de fem största ägarna utsett valberedningen som presenteras nedan.


Mikael Hägg

Mikael Hägg – valberedningens ordförande
Civilekonom Lunds Universitet. Fler positioner inom Trelleborgs-koncernen, bland annat VP Finance Wheel Systems och Automotive. CFO Imtech Nordic och Capital Safety Group. Styrelseledamot i flertal företag, bland annat Eleda Group och Holmbergs Safety Systems. Mikael företräder även Hawoc Investment AB.

Aktier i Insplorion motsvarande  3,9 % samt via Hawoc Investment AB motsvarande 2,8 %.Elin Langhammer

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin representerar grundargruppen.

Aktier i Insplorion motsvarande 1,4 %.Fredrik Sanell

Fredrik Sanell är VD på Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, tidigare finanschef på densamma. Dessförinnan på alla sidor av kapitalmarknaden, sell- buy- & tell-side, bl a 14 år inom Volvokoncernen på olika befattningar inom kapitalförvaltning och extern information.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas innehav  av aktier i Insplorion motsvarande 3,4 %.


På årsstämman den 16 april 2020 beslutades följande kring valberedning för nästkommande årsstämma.

I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets valberedning för årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, tel 0723-62 32 61, patrik.dahlqvist@insplorion.com