Luftkvalitetssensor

Luftföroreningar är ett växande hälso- och miljöproblem i städer som påverkar både befolkningen i staden och dess närområde. Enligt Världshälsoorganisationen är luftföroreningar den största miljöorsakade riskfaktorn som orsakar uppskattningsvis 7 miljoner dödsfall (1 av 8 personer som dog) under 2012. Realtidsövervakning av luftföroreningar är ett essentiellt verktyg för att kunna informera allmänheten och för att möjliggöra för myndigheter att besluta kring och vidta lämpliga åtgärder. Traditionellt sker övervakning av luftföroreningar av dyra, stationära och komplexa instrument. Därför är geografisk upplösning för luftkvalitetmätning dålig. I till exempel Mumbai, en stad med cirka 4400 km2 och en befolkning större än 20 miljoner, används endast tre mätstationer. Detta gör det omöjligt att bedöma lokala variationer, lokalisera källan till föroreningar och att vidta snabba åtgärder som svar på lokala luftföroreningsepisoder som t.ex. styrning av trafikstockningar.

Nya, miniatyriserade, och energieffektiva sensorer som kan integreras i mätanordningar och placeras på många platser i stadsmiljön, i fordon och bäras av individer, kommer helt förändra det sätt luftkvalitetsdata samlas in och analyserades idag. Dessa sensorer kan till exempel användas för att ge allmänheten objektiv information i realtid, för att ge geografisk och tidsrelevant information om föroreningar, och därmed möjliggöra effektiv stadsplanering, trafikledning, samt reglera klimatet i byggnader och bilar.

Insplorion egenutvecklade NPS-tekniken passar väl in för de krav på miniatyrisering och låg tillverkningskostnad som ställs på det behov att mäta luftkvalitet med många små enheter. Fördelar jämfört med befintliga gas sensing teknik inkluderar:

  •  Kan miniatyriseras så att en sensor med multiplexering funktion inte ökar i storlek jämfört med en sensor som bara klarar av en gas åt gången.
  • Självkalibrerande med en integrerad referens.
  • Låg energiförbrukning. Multiplexing kan genomföras genom att använda flera mätpunkter utan att öka den totala energiförbrukningen i enheten.
  • Extremt snabb responstid till följd av NPS teknologins ytkänslighet.
  • Detektionsgräns kan styras inom ett stort dynamiskt område.

Sensorplattformen för luftkvalitet är i utvecklingsskedet tillsammans med Chalmers Universitet och ska framöver testas inom ett samarbete kring miljöövervakning och internet of things (Luft och Vatten – Internet of Things, LoV-IoT) som beskrivs i GP här.