Riv murarna mellan akademi och näringsliv…

19 okt 2016

…för fler kommersiella innovationer

Artikel i Affärslivet, 19 oktober 2016, text av Petter Andersson.
Högskole- och universitetsbaserad forskning fungerar som drivbänk för innovationer. För att hjälpa framtida produkter ut på marknaden vill Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, se ett ökat samarbete mellan akademi och marknad.

När regeringen i början av året presenterade sitt fyrapunktsprogram för nyindustrialisering av Sverige, stod ett utökat samarbete mellan näringsliv och akademi i fokus. Dels ett förbättrat utbyte mellan företag, högskolor och universitet, men också främjandet av offentliga aktörer som en testbädd för svenska innovations- och forskningssatsningar.

 En bra idé, menar Patrik Dahlqvist, kemiingenjör med många års erfarenhet av att lotsa universitetsbaserade bolag ut på marknaden. Sedan 2013 är han VD på Insplorion AB, som jobbar med att utveckla nanonteknik för materialforskning och till sensorer i framtidens bilbatterier. Innan dess var Patrik verksam som VD på Medfield Diagnostics AB, som tagit fram ett diagnosticeringsverktyg för strokepatienter.

– Många revolutionerande unicorns stammar ur universitetsmiljöer och är både mer kreativa och nydanande. Akademins betydelse för framtida innovationer är mycket stor.

För att inte fastna i startgroparna menar han att bolagen måste hitta ett tydligt användningsområde. Chansen att lyckas ökar om man redan i ett tidigt skede vågar testa sin produkt och skapa kontakter.
– Till exempel började Medfield som en bildgivande metod för screening av bröstcancer. Intresset var ljumt, tills vi en dag träffade en neurolog som frågade om instrumentet kunde användas för att skilja på blödning och propp vid stroke. Ja, svarade jag, och hans ögon började tindra. Då förstod jag att vi hittat rätt. Från den dagen fick bolaget en ny inriktning.

– Och där hade vi en fördel av att vara ett litet bolag. För även om mindre aktörer ofta saknar både resurser och etablerade strukturer, är de snabbrörliga. Sådant premieras i en snabbföränderlig värld.

  – Men för ett innovationsbolag kan omställningen från forskning till en mer kommersiell inriktning vara känslig. Teknikkunniga grundare kan ha svårt att lämna över rodret till mer marknadsinriktade kollegor. Och för bolaget kan tappet av tekniskt kunnande i ett tidigt skede vara fatalt.
Därför krävs ett ledarskap som förstår hur man bygger dynamiska team av vitt skilda kompetenser, menar Patrik. Och för att främja överbryggande samarbeten behövs mötesplatser.

– Vi behöver riva murarna mellan akademi och näringsliv. Numera finns många science parks och inkubatorer runtom i landet, och de har en viktig roll att fylla. Det finns också stiftelser som Mistra Innovation, som finansierar innovationsdriven universitetsforskning där beslutandet placerats hos den industrielle partnern. Och deras track record är bättre jämfört med andra typer av uppdelningar.
  – I slutändan handlar det dock om att hitta i organisationerna och nå fram till de driftigaste människorna. Det märker jag i mitt arbete med Insplorion, som rör sig i båda världarna och har hög fart i både teknik och marknadsutveckling.