Delårsrapport januari-september 2020

22 okt 2020

” Vätgassensorn på frammarsch”

• Insplorions vätgassensor finalist i Shells ”New Energy Challenge 2020”.
• Bolagets organisation stärks med Jonas Ehinger som ny ordförande.

Utfall juli till september
• Nettoomsättningen uppgick till 508 (733) kSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 517 (-2 084) kSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,26 (-0,21) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -3 774 (-2 763) kSEK.

Händelser juli – september
• Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi.
• Extra bolagsstämma hölls den 30 september där Jonas Ehinger valdes in till ny styrelseordförande och Gunilla Almgren avgick ur styrelsen.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Inga väsentliga händelser att rapportera.

Läs hela delårsrapporten

VD har ordet
Insplorions utveckling av världens snabbaste vätgassensor, som delvis genomförs i samarbete med Chalmers tekniska högskola och PowerCell, har under årets tredje kvartal uppmärksammats globalt. Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. Vi noterar med tillförsikt omvärldens intresse för vårt arbete. Utvecklingen har under kvartalet följt plan och vi har på kort tid gått från akademiskt forskningsprojekt till att närma oss kommersiell fas. Ett tydligt tecken är vår finalplats i Shells ”New Energy Challenge 2020”, där vi deltar med västgassensorn. Av sammanlagt 160 olika internationella företag valdes Insplorion i september ut som ett av fem företag att vidareutveckla projektet inom tävlingen. Shell, Rockstart, YES!Delft och Get in the Ring organiserar gemensamt tävlingen och vänder sig till entreprenöriella företag i Europa och Israel, som utvecklar avancerad teknik och lösningar som kan bli avgörande för att påskynda övergången från fossil till förnybar energi. Vätgas är en verkningsfull energibärare som effektivt kan påskynda energiövergången. Vår vätgassensor uppmärksammas då den som världens snabbaste vätgassensor kan öka säkerheten för vätgasens hela kedja. Från tillverkning till lagring och distribution, såväl som vid användning både för stationära system som fordon.

Affärsområdet forskningsinstrument är fortsatt påverkat av den pågående pandemin. På grund av Covid-19 stängdes en avsevärd del av universiteten ner, vilket innebar svårigheter att genomföra nödvändiga demonstrationer, som är ett viktigt tidigt steg i försäljningsprocessen. Glädjande nog har vi noterat flera tecken på att marknaden återigen öppnar upp. Under kvartalets senare del har vi genomfört fysiska möten med intressanta kundprospekt och trenden är att vi löpande skapar allt fler affärsmöjligheter.

Luftkvalitets- och batterisensoraffärerna har påverkats mindre av Covid-19 och verksamheten kan beskrivas som ”business as usual”. Utvecklingsarbeten drivs framåt enligt plan och marknadsbearbetningarna likaså. Under tredje kvartalet har vi fått ett växande intresse för vår luftkvalitetsensor inom delvis stängda utrymmen där kvävedioxid är ett problem, som garage, gruvor och tunnlar. Inom batterisensorn är en av huvudaktiviteterna en förstudie för ett globalt sensorbolag där vår sensor ska ge bättre styrsignal till deras batteristyrsystem och på det sättet ge betydligt bättre prestanda och livslängd till batteripaketet.

Vid Insplorions extra bolagsstämma den 30 september valdes Jonas Ehinger till ny styrelseledamot tillika styrelseordförande. Jonas har mer än 20 års erfarenhet som VD med fokus på kommersialisering och tillväxt i flera innovativa, teknikbaserade och internationella företag samt en teknologie magisterexamen (M.Sc) från Göteborgs universitet. Sedan 2010 är Jonas VD i Osstell AB, ett globalt företag inom området diagnostikprodukter för den dentala implantatmarknaden. Dessutom är han bland annat styrelseordförande i Gapwaves, ett teknikföretag som är noterat på First North Growth. Sammantaget kommer Jonas tillföra Insplorion värdefull kompetens och erfarenhet gällande såväl affärsutveckling av teknikinriktade företag som den kommersiella verklighet Insplorion möter inom nischade marknadsområden.

Göteborg 22 oktober 2020
Patrik Dahlqvist, VD

Finansiella kommentarer
Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Covid-19 har påverkat instrumentförsäljningen negativt första halvåret, se även not nedan. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.
Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning och kundanpassning inom luftkvalitet- och produktutveckling inom batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 september till 15 288 (25 144) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerats få in 2,1 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under projektets 3 år. För 3BeLiEVe-projektet kommer 1,8 MSEK utbetalas under året och totalt kommer bolaget erhålla 4,9 MSEK under projektets 2,5 år. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 542 (4 703) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 juli – 30 september) uppgick till -3 824 (-3 519) kSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 813 (-2 082) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om 2 455 kSEK, kombinerat med förändringar i rörelsekapital om -388 kSEK. Under perioden har koncernen investerat 961 (681) kSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg. Finansieringsverksamheten bidrog med -50 (-755) KSEK.

Covid-19
Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplorion följer de officiella anvisningarna. Från 30 juni hade virusutbrottet mindre påverkan på företagets verksamhet, med senareläggning av instrumentförsäljning som främsta effekt. Men virusets framtida inverkan på företaget och samhället skapar osäkerhet och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Covid-19 har inneburet att försäljningsavslut varit svåra under delar av kvartalet. Under 2020 förväntas intäkter även genereras ifrån kvävedioxidsensorn. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att bygga samarbeten med industriella aktörer och få hävstång på finansiering från aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 juli – 30 september uppgick till 928 (1 153) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -2 698 (-2 304) KSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 19,6 MSEK varav bundet 2,4 MSEK.

Aktien
Per den 30 juni 2020 uppgick antal aktier till 9 852 557. På årsstämman den 16:e april 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

  • Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17:e april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014 aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.
  • Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 optioner till aktier, varför kvarvarande utestående optioner är 321 252.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Periodrapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2021-02-23 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 22 oktober 2020.
Insplorion AB (publ)
Styrelsen