Delårsrapport Januari-September 2019

08 Nov 2019

”Bäddat för första försäljningen av luftkvalitetsensor”

Utfall juli till september
• Nettoomsättningen uppgick till 733 (91) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 084 (-1 907) KSEK.
• Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,21 (-0,27) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -2 763 (-2 369) KSEK.

Utfall januari till september
• Nettoomsättningen uppgick till 1 679 (2 063) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 053 (-5 165) KSEK.
• Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,73 (-0,77) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -7 947 (-7 563) KSEK.

Händelser juli till september
• Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina.
• Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1.
• Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation i Japan.
• Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Rice University i Houston USA.
• Patent för Insplorions gassensor beviljat av EPO för våra viktigaste marknader inom EU.

Läs hela delårsrapporten med revisors utlåtande

 

VD har ordet
Vi växer! Vårt utökade team är på plats och aktiviteterna ökar inom produkt- och affärsutveckling.

För mätning av luftkvalitet är kvävedioxid, NO2, den viktigaste gasen att kunna mäta. Det är också den första gasen som vår sensorplattform anpassats till. Utvecklingscyklerna har den senaste tiden gått allt snabbare. Nya prototyper har tagits fram som testats i både laboratorium och vid referensstationer utomhus. Den tekniska kvaliteten har successivt förbättrats och målsättningen sedan början av 2019 ligger fast; att gå in i en kommersiell fas innan årets slut. Parallellt med det tekniska färdigställandet pågår affärsutvecklingen. Utöver samarbetet med Leading Light, där kvävedioxidsensorn integreras i smart gatubelysning, utökar vi användningsområdena för sensorn. Dels för städers tillfälliga behov av mätningar i samband med luftkvalitetsutredningar, dels för tillämpningar som kvävedioxidlarm i slutna utrymmen.

Intresset för vätgas, H2, där vår grundargrupp på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken, har den senaste tiden ökat. Bränslecellernas frammarsch och stålindustrins övergång till kolfri tillverkning är två drivande faktorer som gjort att vätgas fått högre prioritet för oss. Vi fördjupar nu vårt samarbete med strategiska partners och söker anslagsfinansiering.

I september beviljades ett patent för Insplorions gassensor av European Patent Office, EPO. Patentansökan täcker beläggningen av sensorytan med olika material, för att uppnå en hög känslighet och specificitet för utvalda gaser. Patentet ger skydd till december 2034* och omfattar våra applikationer för olika gaser, som exempelvis övervakning av luftkvalitet. Vi har en tydlig patentstrategi där ett framgångsrikt patentarbete är avgörande för utvecklingen av bolaget.
Under perioden såldes ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA. Intresset för instrumenten växer med fler och starkare kunddialoger. Våra kunder är oftast beroende av anslagsfinansiering vilket resulterar i långa ledtider från köpbeslut till order, vilket gör det svårt att förutse precis när avslut kan ske.

Utvecklingen av Insplorions batterisensor sker idag inom flera delprojekt. Inom två projekt har det varit extra hög aktivitet. Eurostars InBat-projektet för tillverkning av batteripaket med inbyggda sensorer och projektet Multiplexed Plasmonic Battery Sensor, där en sensor som mäter både temperatur och kemi utvecklas och testas för olika batterikemier. Vi genomförde en intensiv batterivecka i Göteborg där deltog båda projektens deltagare och rådgivande experter från bland annat företag som Dukosi, CEVT, SAFT med våra projektpartners AGM Batteries och Chalmers. Efter veckans slut kunde vi konstatera att Insplorions utvecklingsarbete träffar rätt gällande batteribranschens framtida behovsbild. Vi fick bekräftelse på att vi har en god position i värdekedjan i en starkt växande marknad. Detta ger oss råg i ryggen för framtiden.

Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.

Göteborg 8 november 2019
Patrik Dahlqvist, VD
* Patentet gäller till 18 december 2034 under förutsättning att årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras. Valideringsprocess pågår i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Polen, Turkiet, Ungern och Sverige.

 

Finansiella kommentarer
Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.
Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom luftkvalitet- och batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under året.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 september till 25 144 (9 510) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 1,8 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under de kommande 3 åren. Dessa medel intäktsförs i takt med upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 703 (4 833) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari- 30 september) uppgick till 18 219 (1 882) KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 624 (-5 934) KSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om -5 873 KSEK som delvis kompenseras av att bolagets rörelsefordringar minskar pga. en ökad omsättningshastighet av kundfordringarna. Under perioden har bolaget investerat 2 323 (1 629) KSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg och demonstrationsinstrument. Finansieringsverksamheten bidrog med 26 166 (9 446) KSEK vilket främst kommer ur företrädesmissionen.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Bolaget avser försätta söka anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att få hävstång på finansieringen från vårens emission.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 januari – 30 september uppgick till 2 929 (2 818) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -6 475 (-5 169) KSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 29,8 MSEK varav bundet 2,1 MSEK.

Aktien
Per den 30 september 2019 uppgick antal aktier till 9 781 205 och företrädemissionen är registrerad hos bolagsverket.
På årsstämman den 10 april 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

  • Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17 april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014 aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.
  • Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering, vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal aktier.

 

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Periodrapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-02-19 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019, kl 15.00
2020-04-16 Årsstämma för räkenskapsåret 2019

 

Avlämnande av delårsrapport, Göteborg den 8 november 2019
Insplorion AB (publ)
Styrelsen