Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1

30 jul 2019

Insplorions ansökan om finansiering av multigassensorprojektet, InAir, har godkänts och finansieras med 50 000 euro inom SME-instrumentet fas 1. Bidraget kommer att användas för en genomförbarhetsstudie och en kartläggning av marknaden för multigassensorer. Resultaten kommer att användas i Insplorions plan för vidareutveckling av dagens kvävedioxidsensor.

Sedan tidigare har Insplorion tagit fram en sensor för kvävedioxid (NO2) som planeras att introduceras på marknaden mot slutet av 2019. Insplorions teknik, Nanoplasmonisk Sensing (NPS) är en plattformsteknik som kan anpassas för detektion av flera olika gaser. Insplorion avser att implementera känslighet för flera gaser till sensorplattformen under 2020 för att möjliggöra kompletta luftkvalitetsmätningar i ett enkelt chip-format. Bland annat är gaser som kolmonoxid (CO), marknära ozon (03) och Svaveldioxid (SO2) viktiga för luftkvalitetmätning som kommer ingå i kartläggningen. Ett godkänt och genomfört SME fas 1 projekt möjliggör även att söka betydligt större anslagsfinansiering inom fas 2.

”Vårt batterisensorprojekt har tidigare stått sig väl i konkurrens om europeisk finansiering och vi är nu glada att även gassensorplattformen bevisligen har både den tekniska och marknadsmässiga kvalité som krävs för finansiering via SME-programmet”, säger Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf.

 

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 30 juli 2019.