Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission

23 maj 2019

Styrelsen i Insplorion har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 23 maj 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 23 maj 2019, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.Insplorion.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av fem (5) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 23 maj 2019 berättigar till teckning av två (2) nya aktier, till en teckningskurs om 11,50 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 27 maj – 11 juni 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 33 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen
3 juni, 15:20, Småbolagsdagen i Stockholm, VD Patrik Dahlqvist
Anmälan: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagen
3 juni, 17:30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 Stockholm, VD Patrik Dahlqvist
Anmälan: seminarium@penser.se

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Insplorion i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legala rådgivare till Bolaget.

Kontakt
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

 

Läs pressmeddelandet som pdf.