Delårsrapport januari – mars 2019

15 maj 2019

”Avgörande steg mot kommersialisering”
• Luftkvalitetssensorn visar goda resultat i verklig miljö och går in i slutfas inför lansering.
• Batterisensorn finansieras med EU-bidrag fram till fullskaligt batteripaket.

Utfall januari – mars
• Nettoomsättningen uppgick till 5 (56) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 206 (-1 832) KSEK.
• Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,31 (-0,28) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -1 356 (-2 311) KSEK.

Händelser januari – mars
• Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet.
• Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet med att undersöka användningen av sensorplattformen inom vattenrening och processövervakning.

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation.
• Insplorion genomför offensiv företrädesemission om ca 33 MSEK.

Läs hela delårsrapporten

VD har ordet
Vi har under inledningen av 2019 fått bra resultat från testerna med vår luftkvalitetsensor. Bland annat har vi resultat från när sensorn sitter bredvid en referensstation i centrala Göteborg som påvisar god överrensstämmelse. Dessa matchas väl av det växande behov som både offentliga och privata aktörer visar för luftkvalitetssensorn. Det finns idag inga fungerande alternativ där mätningar kan ske i nätverk av sensorer och mäta den verkliga luften vi andas in. Några få stationer på utvalda hustak som de största kommunerna har räcker för dagens lagkrav kring luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden. Likaså önskar privata aktörer inom fastigheter både kunna påvisa hur deras inomhusluft är bättre som en konkurrensfördel samt även bättre kunna styra filter och luftrenare. Kombinationen av bra testresultat och tydligt växande behov på marknaden gör att vi nu med gott självförtroende ökar kommersialiseringstakten. Utvecklingen av luftkvalitetsensorn är också huvudanledningen till den offensiva företrädesemissionen. Kapitaltillskottet gör att vi kan öka tempot i kommersialiseringen av luftkvalitetsensorn.

Först ut blir att erbjuda luftkvalitetssensorer integrerade i armatur för LED-belysning inom samarbetet med Leading Light. Målsättningen är att under 2019 genomföra Insplorions första lansering. Leading Light är en bra första partner då sensorn kan integreras direkt i deras smarta uppkopplade armaturer. Fler aktörer för bredare lansering av luftkvalitetsensorn kommer knytas upp både nationellt och internationellt.

En vidareutveckling av luftkvalitetsensorn är att optimera den för NOx-mätning för fordonstestning tillsammans med Stenhøj Sverige AB, som utvecklar, tillverkar och säljer gas- och rökanalysatorer för bilverkstäder och bilprovningar över hela världen. Samarbetet finansieras delvis av Mistra Innovation. Ett framgångsrikt projekt innebär att vi kan täcka hela mät- och utvecklingskedjan kring NOx och luftkvalitet. Från forskning kring katalysatormaterial med våra forskningsinstrument, via NOx-sensorer för fordonsmätning till mätning av luftkvalitet i städer och byggnader.
Samarbetet med ABB har både breddats och fördjupats. ABB finansierar ett pilotprojekt där uppgiften är att undersöka och utveckla processövervakning. I första hand är projektet inriktad mot vattenrening. Vår samverkan med ABB har även resulterat i andra gemensamma applikationsområden, förutom tidigare batterisensorer även olika typer av gasmätningar som exempelvis vätgas.

Även batteriprojektet gör stora framsteg. Vi har anställt ytterligare en medarbetare sedan början av maj inom det av Eurostar finansierade projektet för framtagandet av ett fullt sensorstyrt batteripaket. Intresset för sensorplattformen ökar även inom andra områden, som vätgas och inom medicinsk diagnostik. Detta kan resultera i nya affärsområden på längre sikt.

Med luftkvalitetsensorn på väg in i full kommersiell fas, en väl uppbackad företrädesemission av existerande och nya ägare och en batterisensor med potential att revolutionera omställningen till grön energi, ser jag fram emot en mycket spännande och händelserik fortsättning på året.

Göteborg 15 maj 2019
Patrik Dahlqvist, VD

 

Finansiella kommentarer
Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp. Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan kvartalen blir svår. Den mindre nedgången i nettoomsättningen som skedde i Q1 mellan åren ska ses i ljuset av detta.

Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom luftkvalitet- och batterisensor samt förstärkning av organisationen är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under året.

 

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 mars till 5 828 (14 518) KSEK. Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 1,8 MSEK under året från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK under de kommande 3 åren. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 4 813 (4 894) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 jan- 31 mars) uppgick till -1 097 (+6 890) KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -458 (-1 953) KSEK. Detta kommer främst ur det negativa rörelseresultatet om -2 146 KSEK som delvis kompenseras av att bolagets rörelseskulder ökar med +1 568 KSEK. Bolagets rörelseskulder ökar p.g.a. att bolaget är koordinator för ett projekt som finansieras av Energimyndigheten, och därmed ska huvuddelen av bidraget betalas ut till medsökande parter. Under perioden har bolaget investerat 897 (358) KSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och investeringar i labverktyg och demoinstrument.

Finansieringsverksamheten bidrog med +259 (+9 201) KSEK vilket kommer från de erhållna medlen för tecknandet av aktier från optionsprogrammet serie 2016/2018.

 

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. Vidare utveckling av främst instrumentens sensorer kommer ske under året. Utvecklingen av luftkvalitetsensorn går in i slutfasen för att lanseras under 2019.Utvecklingen inom batterisensorprojektet kommer accelereras framöver med bland annat finansiering från EU-programmet Eurostars.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

 

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden 1 januari – 31 mars uppgick till 420 (298) KSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -2 229 (-1 827) KSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 7,3 MSEK varav bundet 1,6 MSEK.

 

Aktien
Per den 31 mars 2019 uppgick antal aktier till 7 132 362 varav 7 427 aktier är pågående nyemission kopplat till registreringen av konvertibler. Dessa registrerades under april månad.

På årsstämman den 10 april 2019 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet – där emission sker utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – finns ingen sådan begränsning utan så många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Bolaget har ett existerande incitamentsprogram:
Enligt beslut på årsstämman den 17 april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar en aktie och antalet optioner motsvarar 1,6 % av bolagets aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 48 SEK/st.

 

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.

 

Granskning av revisor
Periodrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter
2019-08-27 Halvårsrapport för 2019
2019-11-08 Delårsrapport för tredje kvartalet 2019
2020-02-19 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019
2020-04-17 Årsstämma för räkenskapsåret 2019

 

Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 15 maj 2019
Insplorion AB (publ)
Styrelsen