Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat

04 sep 2018

VD Patrik Dahlqvist och anställda nyckelpersoner vid Insplorion AB tecknar sig för 120 000 teckningsoptioner inom bolagets incitamentsprogram. VD tecknar den största enskilda posten om 30 000 optioner där återstående 90 000 optioner tecknas av bolagets övriga anställda.

Vid årsstämman 17 april tidigare i år beslutades att bolaget skulle emittera 120 000 teckningsoptioner riktat till bolagets nyckelpersoner. Syftet är att knyta personal och nyckelkompetens till bolaget, underlätta rekrytering, samt att anställda skall få nytta av en för alla ägare gynnsam aktiekursutveckling.

Programmet med denna serie TO 2018/2020, är utformat utifrån Black & Scholes modell där en option ger rätt till köp av en aktie till ett pris på 48 kr, har en löptid fram till 2020-12-31. Antalet nya aktier skulle motsvarar en utspädning på ca 1,7 % vid inlösen (räknat vid dagens aktieantal på 6 929 882). Bolaget tillförs 58 800 kr vid teckning och kan tillföras 5 760 000 kr vid inlösen av optionerna.

Hela incitamentsprogrammet utformning framgår av bilaga i kallelse till årsstämma som går ladda ner på bolagets hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2018/

”Vi är glada att hela Insplorions team har god framtidstro och vill delta. Vi är övertygade om att programmet bidrar till ökad motivation och värdeskapande som är till godo för alla aktieägare”, kommenterar Jan Wahlström, styrelseordförande i Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf