Delårsrapport januari-juni 2018

21 aug 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2018

• Omsättning uppgick till 1 916 (64) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 413 (342) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 426 (-1 877) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,21 (-0,29) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 883 (-2185) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2018

• Omsättning uppgick till 1 972 (201) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 853 (1 019) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 258 (-3 275) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,48 (-0,50) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5 194 (-3 886) KSEK

 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2018

• 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var enhälligt.

• 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Gratis teckningsoptioner gavs till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.

• 15 mars blev Insplorion utsedd till ”National Winner” på European Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare, politiker och akademiker. Insplorion representerade Sverige i Europafinalen av tävlingen senare under året.

• 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för batterisensorn.

• 13 april sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien, som arbetar inom områdena funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna filmer. Forskargruppen är en av de tidiga användarna av både QCM-D och NPS-tekniken.

• På Insplorion årsstämma den 17 april omvaldes revisor samt ledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande). Som ny ledamot valdes Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist. Stämman beslutade att Bolaget skall emittera högst 120 000 teckningsoptioner avsett för nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen fick ett bemyndigande om att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner som sammanlagt högst kan öka med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Det noteras att besluten var enhälliga.

• 24 april deltog Insplorion i svensk-japanska rundabordssamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar kring energilager. Mötet skedde inom den delegation där svenskt näringsliv tillsammans med regeringsmedlemmar uppmärksammade Japan och Sveriges 150 år av handel.

• 3 maj blev EU projektet Adaptive Control of Energy System (ACES) beviljat med 10 MSEK där Insplorion kommer integrera och demonstrera batterisensorn för energilagring. Elva olika samarbetspartners inklusive Fraunhofer IFF, VänerEnergi, ABB Power Grids och Insplorion, kommer att bygga fyra olika demonstrationsanläggningar där Insplorion finansieras med drygt 0,6 MSEK.

• 14 maj såldes ett X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina. Professor Yibin Bu har tidigare använt X1-systemet när hon gjorde sin doktorsavhandling på Technische Universiteit i Eindhoven, Nederländerna.

• 29 maj blev det klart att VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK inom projektet ”Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring” som en del inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2 MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.

• 11 juni köpte ett tyskt forskningsinstitut ett Acoulyte-instrument. Forskargruppen studerar ljuskänsliga biomaterial där Acoulyte kommer att användas för att studera realtidssvar av polymerer och proteiner. Detta är den första försäljningen som genomförts av Insplorions tyska distributör LOT-QuantumDesign.

• 27 juni sålde Insplorion ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina. Professor Yalong Bai och hans grupp kommer att använda XNano-systemet för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen har genomförts av Insplorions kinesiska distributör Honoprof med ett ordervärde på knappt 500 000 kr.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av juli tecknade Insplorion ett samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorn. Syftet med samarbetet är ökade marknadsaktiviteter och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av denna innovativa batterisensorteknik för bilindustrin.

 

VD-kommentar

Det var med stor glädje vi under andra kvartalet 2018 kunde notera tre viktiga försäljningar inom instrumentaffären. Detta är ett rekord för ett enskilt kvartal. Strax efter rapportperiodens slut kunde vi räkna in ytterligare en väsentlig framgång. I mitten av juli tecknade vi ett samarbetsavtal med amerikanska Littelfuse där syfte är att tillsammans påskynda utvecklingen av vår patenterade batterisensorteknik, i första hand riktad mot bilindustrin.

Först om instrumentaffären. Under kvartalet kunde två av våra distributörer slutföra tre försäljningar. Två av affärerna initierats och drevs av Insplorions kinesiska distributör, Honoprof. I maj förvärvade professor Yibin Hu vid Southern University of Science and Technology (SUST) ett X1-system, som framför allt ska användas för att skapa underlag för en framtida utveckling av renare förbränningsmotorer. I juni förvärvade professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina ett XNano-system. Här ska systemet användas för forskning inom patogener, virus och bakterier. I juni genomfördes även en försäljning av ett Acoulyte-instrument till ett tyskt forskningsinstitut, som verkar inom området regenerativ medicin. Affären var den första försäljningen som fullbordades av vår tyska distributör LOT-QuantumDesign och är i vidare mening betydelsefull. Det beroende på att Insplorions optiska NPS-teknik, via Acoulyte-instrumentet, kan kombineras med den akustiska QCM-D-tekniken. LOT-QuantumDesign är distributör för båda systemen och kan erbjuda färdiga paket med båda teknikerna till nya kunder inom främst Life Science-sektorn.

Det är också glädjande att samtliga affärer genomfördes av våra distributörer. De tre försäljningarna under perioden innebar intäkter om knappt 2 MSEK, vilket minskar gapet mellan kostnader och intäkter för andra kvartalet. Jag har dock påpekat det tidigare och gör det igen – ledtiderna för försäljning av våra instrument är långa. Ändå kan sägas att vi under året stärkt vårt momentum.

Det samarbetsavtal med amerikanska Littelfuse, som tecknades i mitten av juli, innebar att vi tog ett stort steg framåt i vårt arbete med att kommersialisera vår batterisensorteknik. Littelfuse är sedan lång tid tillbaka en etablerad underleverantör till den globala bilindustrin och har upparbetade kontakter med i stort sett alla aktörer. Littelfuse är noterat på Nasdaq i New York och har cirka 11 000 medarbetare och verksamhet på cirka 50 platser, världen över. Bolaget har en uttalad strategi att växa och ta marknadsandelar inom sensortekniken och tillsammans med Insplorion är ambitionen att bli en leverantör till såväl bilindustrin som de stora batteritillverkarna. Vårt samarbete med Littelfuse daterar sig drygt två år tillbaka i tiden. I september 2016 kommunicerade vi att ”ett amerikanskt elkomponentföretag investerat cirka 550 000 SEK i vårt samarbete med det brittiska företaget AGM Batteries, i syfte att med kommersiella metoder tillverka en battericell med integration av Insplorions batterisensor”.

I dag sker ett utvecklat samarbete mellan Insplorion och Littelfuse när det gäller kommersialisering av tekniken för stora volymer samt mellan Insplorion och AGM med inriktning på specialbatterier och batterier av mer extrem karaktär, där volymerna av förklarliga skäl är begränsade. Efterfrågan av batterisensorn i större volymer kommer i huvudsak från den globala fordonsbranschen. Utvecklingen av elbilar går snabbt och tillverkarnas krav på kostnadseffektivisering är hög. För Insplorions del ger vårt samarbete med både Littelfuse som AGM hög trovärdighet i branschen. Vi har patentskydd för vår teknik och flera andra typer av kunskapsskydd, vilket gör oss till en attraktiv partner.

Patrik Dahlqvist, VD

 

Läs hela delårsrapporten