Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-01-17

17 jan 2018
  • Bolagets styrelseordförande Jan Wahlström valdes till ordförande för stämman.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst öka med 1 900 000 aktier (ca 29,5%) vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle.
  • Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period samt att beslutet var enhälligt.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs kommunikén som pdf