Delårsrapport januari – juni 2017

18 aug 2017

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2017

 • Omsättning uppgick till 64 (601) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 342 (880) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 877 (-1 178) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,29 (-0,22) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 185 (-1 571) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Omsättning uppgick till 201 (601) KSEK
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 019 (1 264) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 275 (-2 470) KSEK
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,50 (-0,47) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 886 (-3 007) KSEK

 

Väsentliga händelser under perioden

 • I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte-modul, till professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.
 • I början på mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.
 • Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin instrumentfamilj, dels en helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom cellmembran.
 • På Insplorions årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt.
 • I början på maj fick Insplorions huvudpatentansökan ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” statusen ”issue of notification” i USA, vilket innebar att granskningsprocessen var klar och patentet blev beviljat den 23 maj. Patentansökan skickades in internationellt i maj 2010. Sedan dess har patent beviljats i Japan i början på 2015 och i Kina i slutet av 2016.
 • Åttonde maj presenterades att integreringen av Insplorion-sensorer i AGM-batterier lyckats. Projektet, som finansierats av ett amerikanskt komponentbolag, fokuserar på att undersöka tillverkningsmetoder, utvärdera typ och storlek av fibrer samt batteriprestanda. Resultaten visade att tunna fibrer på 125 µm kan monteras på ett effektivt sätt och förbli vakuumtätt. Parallella mätningar med batterier utan fibrer visade att den tunna sensorn inte påverkar litium-jon-cellernas kapacitet.
 • Nionde maj blev Insplorions gaspatentansökan ”A sensor, system, and method for sensing a gas” ett beviljat patent i USA. Gassensorpatentetansökan skickades in i december 2014 och täcker beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög känslighet och specificitet mot den gas man vill detektera. Patentet täcker alltså Insplorions applikationer inom olika typer av gasdetektion som till exempel luftkvalitetsmätning.
 • I slutet på maj blev huvudpatentet ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” även beviljat i Europa (EPO). Patentet är nu beviljat på alla marknader som bolaget har sökt skydd på.
 • I slutet på juni tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 87 500 aktier och bolaget tillfördes 1 031 000 kr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början på juli blev det klart att Insplorions sensorer ska mäta Göteborgs stadsluft genom den västsvenska hubben ”Luft och Vatten med Internet of Things” (LoV-IoT). Göteborgs Stad leder en grupp med 14 parter, där Insplorion ingår, som har fått ett anslag på 12 miljoner kronor av Vinnova för att med Internet of Things (IoT) och sensorer utveckla ett effektivare system för insamling av information om städers luft- och vattenkvalitet.
 • I mitten på juli presenterades resultaten från batteritester med Uppsala universitet som finansierats av samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö. Resultaten bekräftar nyttan av att använda Insplorions sensor som effektivare metod för mätning av laddstatus och visar att även temperatur och batterihälsa kan mätas.

 

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2017 kunde nya framsteg inom affärsområdet Sensor System redovisas i batterisensorprojektet, som vi driver i samarbete dels med den brittiska batteritillverkaren AGM, dels med Uppsala universitet.

Tillsammans med AGM kunde vi i maj, efter cirka åtta månaders arbete, påvisa att Insplorions batterisensorer kan integreras med AGM:s batterier med bibehållen prestanda på batteriet. Jämfört med dagens relativt trubbiga mätmetoder kan vår nya teknik ge en mer exakt mätning av batteriets kapacitet, innebärande att utnyttjningsgraden kan öka avsevärt. Detta är goda nyheter för elbilsmarknaden, där bättre mätning och styrning av batterier förväntas både öka elbilars räckvidd och batteriets livslängd.

I juli månad, efter rapporteringsperioden, redovisade vi tillsammans med Uppsala universitet resultaten från de batteritester där fokus varit att bättre kartlägga vilken data Insplorions NPS-teknik kan ge för litium-jon-batterier. Våra tidigare utfall av tester kunde nu bekräftas. Tack vare vår teknik uppnås en effektivare mätning gällande kapacitet, men även hur batteriet åldras samt temperaturen mitt i batteriet, vilket är avgörande för att maximera utnyttjandet.

Inom affärsområdet Instruments har vi hållit en fortsatt hög aktivitet gällande marknadsföring och genomförande av demonstrationer och intresset för våra produkter är stort. Ledtiden för att genomföra affärer är dock lång. Det beror i huvudsak på att köparna utgörs av universitet och läroanstalter, vars finansiering bygger på anslag, och där beslutstiden ofta är lång. Samtidigt fortsätter våra kontinuerliga dialoger med både brukare och potentiella kunder i syfte att fånga upp synpunkter, behov och önskemål på användandet av våra instrument – vilket ger viktig information till en effektiv marknadsbearbetning och vidare produktutveckling.

Som förväntat erhöll vi under perioden godkännande av två patent i USA, dels för Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance”, dels för gassensorpatentet ”A sensor, system, and method for sensing a gas”. Huvudpatentet blev strax därpå även beviljat av EPO (European Patent Office) för Europa. Det innebär att Insplorion nu har skydd för vår teknik på samtliga marknader i världen där vi ser de stora framtida affärsmöjligheterna.

I juli månad offentliggjordes att Vinnova delfinansierar ett projekt som drivs med Göteborgs stad för att utveckla ett effektivare sätt att mäta stadens luft- och vattenkvalitet. Insplorion är en av 14 parter som deltar i projektet, vars totala budget uppgår till cirka 25 MSEK. För vår del innebär deltagandet att vi får en plattform att testa vår luftkvalitetsensor på och tillgång till ett nätverk av partners som kommer ha stor vikt vid integrering av vår sensor på olika plattformar, samt att vi inom projektet kan få referensdata för framtida marknadsföring och lansering.

Sammantaget är det med tillfredsställelse jag kan konstatera att vi inom Insplorion tagit viktiga steg framåt under årets andra kvartal. Givetvis är det framgångarna inom affärsområdet Sensor Systems som framför allt rönt uppmärksamhet. Vi har fått ytterligare bevis för att vår teknik fungerar, vilket ger oss råg i ryggen att fortsätta bygga nödvändig teknisk dokumentation samtidigt som våra dialoger med samarbetspartners och potentiella projekttagare successivt stärks.

Resultaten av våra tester gällande möjligheten till en effektivare batteristyrning kommer samtidigt med att flera globala fordonstillverkare annonserat strategiomläggningar. Inriktningen mot eldrift prioriteras nu på bekostnad av traditionell förbränningsteknik av fossila bränslen. Intresset från elbilsmarknaden för Insplorions teknik har ökat väsentligt under senare tid och stärkt både vår position och ambition att bli en viktig aktör i den kommande omställningen.

Patrik Dahlqvist, VD

 

Aktien

Per den 30 juni uppgick antal aktier till 6 450 481.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 30 juni 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram, 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis har nyttjats. Fullt nyttjande av kvarstående optionsprogram motsvarar 131 500 aktier, motsvarande 2,04% av bolagets utestående aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-11-15 Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
2018-04-17 Årsstämma 2018

 

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 18 augusti 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström, Styrelseordförande
Gunilla Almgren, Ledamot
Bengt Belfrage, Ledamot
Jan Burenius, Ledamot
Caroline Pamp, Ledamot

Läs hela delårsrapporten