Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission

14 jun 2019

Insplorions nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 90 procent och Insplorion tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 MSEK. Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt.

Teckningstiden i Insplorions nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 11 juni 2019. Totalt tecknades emissionen till 90 procent varav, 70,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 5,2 procent utan stöd av teckningsrätter och 14,8 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen vid företrädesemissionen var 11,50 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Insplorion 29,8 MSEK före emissionskostnader vilket möjliggör en kraftfull lansering av bolagets luftkvalitetsensor samtidigt som ett högt tempo kan hållas i bolagets batterisensorprojekt.

”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och ger oss möjlighet att nu ta vår första volymprodukt till marknaden. Efterfrågan på kostnadseffektiva mätnoggranna luftkvalitetsensorer är avsevärd och vi ser fram emot att få börja fylla den”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD Insplorion.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Insplorion med 388 371,42 SEK genom nyemission av 2 589 142 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 467 181,20 SEK fördelat på 9 781 205 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet INSP BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 23 maj 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Insplorion i samband med Företrädesemissionen.
Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Denna information är sådan som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019.