Valberedningen inför Årsstämman 2023

I enlighet med bolagsstämmans beslut från Årsstämman 19 april 2022 har valberedningens ordförande i samråd med de fem största ägarna utsett valberedningen som presenteras nedan.

 

Mikael Hägg – valberedningens ordförande

Civilekonom Lunds Universitet. Fler positioner inom Trelleborgs-koncernen, bland annat VP Finance Wheel Systems och Automotive. CFO Imtech Nordic och Capital Safety Group. Styrelseledamot i flertal företag, bland annat Eleda Group och Holmbergs Safety Systems. Mikael företräder även Hawoc Investment AB.
Aktier i Insplorion motsvarande  3,8 % samt via Hawoc Investment AB motsvarande 1,5 %.

 

Elin Langhammer

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin representerar grundargruppen.
Aktier i Insplorion motsvarande 1,1 % samt via närstående ytterligare 1,1 %.

 

Håkan Krook

Håkan Krook är civilekonom och arbetar som Investment Director på Chalmers Ventures AB och är även General Partner på Chalmers Innovation Seed Fund AB. Andra styrelseuppdrag: Aluwave AB, LumenRadio AB, Winningtemp AB (ordf.), Halon Security AB, Gastrofy AB, Metry AB, YouPic AB, ParaKey AB, SigmaStocks AB.
Chalmers Ventures AB innehav av aktier i Insplorion är motsvarande 2,9 %.

 

På årsstämman den 19 april 2022 beslutades följande kring valberedning för nästkommande årsstämma.
I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets valberedning för årsstämman 2023 bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.