Valberedningen inför Årsstämman 2022

I enlighet med bolagsstämmans beslut från Årsstämman 13 april 2021 har valberedningens ordförande i samråd med de fem största ägarna utsett valberedningen som presenteras nedan.

 

Mikael Hägg – valberedningens ordförande

Civilekonom Lunds Universitet. Fler positioner inom Trelleborgs-koncernen, bland annat VP Finance Wheel Systems och Automotive. CFO Imtech Nordic och Capital Safety Group. Styrelseledamot i flertal företag, bland annat Eleda Group och Holmbergs Safety Systems. Mikael företräder även Hawoc Investment AB.
Aktier i Insplorion motsvarande  3,9 % samt via Hawoc Investment AB motsvarande 2,8 %.

 

Elin Langhammer

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin representerar grundargruppen.
Aktier i Insplorion motsvarande 1,1 % samt via närstående ytterligare 1,1 %.

 

Pontus Ottosson

Pontus Ottosson är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och arbetar som Head of Investments på Chalmers Ventures AB. Pontus är styrelseledamot i bland annat Elypta AB, Oxeon AB, InSingulo AB, Minalyze AB samt AquaRobur Solutions AB. Pontus var tidigare VD för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences P.U.L.S. AB (numera Aquilion AB).
Chalmers Ventures AB innehav av aktier i Insplorion är motsvarande 2,9 %.

 

På årsstämman den 13 april 2021 beslutades följande kring valberedning för nästkommande årsstämma.
I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets valberedning för årsstämman 2022 bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, tel 0723-62 32 61, patrik.dahlqvist@insplorion.com