Företrädesemissionen 2020

Resultatet av företrädesemissionen

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Insplorion löpte ut den 15 december 2020. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 307 procent. Insplorion kommer genom emissionen att tillföras 30,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

  • Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 307 procent.
  • Inom ramen för tilldelade aktier tecknades 95,6 procent av företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och 4,4 procent av företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.
  • Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser om cirka 3,7 miljoner kronor och garantiåtaganden om cirka 26,6 miljoner kronor.
  • Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

 

Motiv för företrädesemissionen
Insplorions utveckling av världens snabbaste vätgassensor, har under senaste året utvecklats snabbt och uppmärksammats globalt. Vätgassensorn kan bli en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. Utvecklingsarbetet av vätgassensorn samt utveckling av Bolagets batterisensor innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för Insplorion att erhålla en position i två växande marknader, samtidigt som kommersialisering av Bolagets luftkvalitetssensorer ytterligare validerar teknologin.

Intäkter avseende företrädesemissionen
Vid full teckning kommer Insplorion att tillföras cirka 30,3 MSEK, före sedvanliga transaktionsrelaterade kostnader (i huvudsak bestående av ersättning för emissionsgarantier, arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering).

Motiv och användning av emissionslikviden
Bolaget avser att använda nettolikviden för att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgas- och batterisensorer. Den förväntade nettolikviden kommer, i följande prioritetsordning och med ungefärlig andel angiven inom parantes, att användas till:

– Utveckling och kommersialisering av vätgas- och batterisensorer (cirka 80–90 %).
– Vidare kommersialisering av luftkvalitetsensorer (cirka 10–20 %).

Preliminär tidplan
27 november 2020
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt

1 – 11 december 2020
Handel med teckningsrätter (handel med betalda tecknade aktier kommer påbörjas samma datum och pågå fram tills Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket)

1 – 15 december 2020
Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

Omkring 17 december 2020
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Omkring vecka 52, 2020
Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

Plats för handel
Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har initierat en process för att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättning att Nasdaq godkänner listbytet förväntas Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i början av 2021.

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Insplorion i samband med företrädesemissionen.


MER INFORMATION

VD Patrik Dahlqvist berättar om de kommande emissionerna och presenterar bolaget på Stora Aktiedagen, 9 november 2020.

Företrädesemissonen i sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Avstämningsdagen är den 27 november 2020. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter, varvid tretton (13) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs
20,00 SEK per aktie.

Teckningstiden är
1 december – 15 december 2020.

ISIN-koder
Aktien (INSP): SE0006994943
Teckningsrätt (INSP TR): SE0015222443
Betald tecknad aktie (INSP BTA): SE0015222450

Marknadsplats
Aktier som emitterades i företrädesemissionen handlas på Spotlight Stock Market.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,7 MSEK av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 12 procent av emissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka 26,6 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av emissionen.

Användning av emissionslikvid
Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 25,2 MSEK efter transaktionskostnader bedöms som tillräckligt för att finansiera accelerationen av Bolagets utveckling av dess vätgas- och batterisensorer och avses disponeras enligt följande prioritetsordning av huvudaktiviteter och uppskattad omfattning:

– Utveckling och kommersialisering av vätgas- och batterisensorer (cirka 80–90 %).
– Vidare kommersialisering av luftkvalitetssensorer (cirka 10–20 %).

LADDA NER:

Prospekt

Teaser

 

Finwire hälsar på hos Insplorion