Årsstämma 2018

17 april 2018 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag: 

  • Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för stämman. 
  • Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 sker ingen utdelning. 
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet. 
  • Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två innevarande års basbelopp, samt motsvarande ett innevarande års basbelopp för styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert. 
  • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fyra styrelseledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande), samt val av Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist som ny styrelseledamot. 
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea som huvudrevisor. 
  • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Bengt Kasemo till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts. 
  • Stämman beslutade att Bolaget skall emittera högst 120 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 120 000 aktier i Bolaget avsedd för i första hand nya nyckelpersoner i bolaget, enligt till kallelsen bifogat fullständigt förslag. 
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget (utöver vad som föreslås i punkt 11 ovan). Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst öka med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra riktad emission till strategiska partners, genomföra förvärv samt möjliggöra finansiering via avtalet med European Select Growth Opportunities Fund. Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

VD:s presentation från årsstämman

Årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Kallelse till årsstämman 2018