Årsstämma 2017

På Insplorion AB:s årsstämma i Göteborg den 5 april 2017 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt beslöt att den ansamlade förlusten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter: Gunilla Almgren, Bengt Belfrage Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström (ordförande).
  • Till revisor omvaldes Sven Cristea, KPMG.
  • Stämman beslutade att valberednings tillsättande ska ske enligt valberedningens förslag.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode för verksamhetsåret 2016 och 2017 skall utgå enligt styrelsens lämnade förslag.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt att vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen förtydligade att detta är ett mandat för att ha handlingsfrihet till kommande stämma för eventuell acceleration av batteri- eller luftkvalitetsensorprojekten.

Konstituerande styrelsemöte hölls omedelbart efter årsstämman.

VDs presentation ifrån stämman kan du läsa här.

Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen kan du ladda ner här.

Läs hela kallelsen till årsstämman, inklusive valberedningens rapport, här.