Teknik på atomnivå ger stora pengar

05 Oct 2015

Artikel i Investerarbrevet #10 2015

TEKNIK PÅ ATOMNIVÅ GER STORA PENGAR

Med en färdig produkt som redan är ute på marknaden och med en plattform som är på utvecklingsstadiet, och som bedöms ha en mycket stor marknadspotential, så ser framtiden ljus ut för det svenska teknikbolaget Insplorion. Den nyligen genomförda nyemissionen blev också rejält övertecknad.

Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare, säger Patrik Dahlqvist, som är vd för Insplorion AB, ett bolag som utvecklar och säljer instrument inom nanotekniken.

Eftersom vi har utökat och effektiviserat organisationen så kan vi nu intensifiera våra marknadsföringsaktiviteter, fortsätter han.

I våras genomfördes en nyemission, och intresset var mycket stort för bolaget, som utvecklar instrument för analyser av extremt små objekt, så kallad nanoteknik. Emissionen övertecknades rejält med en teckningsgrad på mer än 800 procent. Totalt inbringade emissionen 9,6 miljoner kronor. Pengarna ska främst användas till att stärka företagets organisation och marknadsföring av sin nuvarande produkt. Aktien är sedan i juni noterad på Aktietorget.

Det stora intresset beror i sin tur på den mycket stora marknadspotentialen som bedöms finnas för företagets produkter. Marknaden för det mätinstrument som redan saluförs uppskattas vara värd över en miljard. En viktig kundgrupp är universitet, och det finns cirka 3 000 potentiella kunder i den kategorin, och varje instrument kostar omkring 500 000 kronor. Insplorion har hittills bara penetrerat marknaden högst marginellt – i dag har bolaget åtta befintliga kunder – och utrymmet för en ökning bedöms därmed som mycket stor.

Det blir lättare att sälja våra produkter ju fler som använder dem, säger Dahlqvist, som berättar att arbetet till stor del är av uppsökande karaktär.

Men nu upplever vi i ökad utsträckning att potentiella kunder hör av sig till oss, fortsätter han.

Även om dagens kunder främst utgörs av universitet, flertalet av dem utländska, så finns stor potential bland industri- och teknikföretag.

Inom den här branschen vill företagen ofta vänta och se vad de akademiska forskarna tycker, men framöver kommer industrin bli en allt viktigare kundbas, säger Dahlqvist.

Försäljningen av mätinstrumentet är i dagsläget inte självbärande. Men det genererar ett kontinuerligt kassaflöde, och bedömningen är att instrumentet kommer att generera ett överskott inom två år. Konkurrensen är begränsad då Insplorion är i stort sett ensam om sin teknik. Bolagets huvudpatent har blivit godkänt i Japan, och behandlas i USA, EU och Kina och bedöms där vara i slutfasen.

Om mätinstrument kan sägas vara Insplorions första ben så är utvecklingen av ett sensorsystem för industriell övervakning, bland annat av batterier för fordon, det andra.

Här är möjligheterna så pass stora att de knappast ens går att kvantifiera, säger Dahlqvist.

Konceptet har utvecklats i samarbete med Volvo Technology AB, och enligt Volvo skulle ett användande av sensorn innebära stora besparingar inom fordonsbranschen. Tekniken, som syftar till att mäta batteriers laddstatus och återstående livstid mer exakt, innebär att batteriernas drift kan effektiviseras, vikt minskas och onödig service undvikas. I dagsläget har systemet varit inriktat på traditionella bilbatterier, men i ett senare skede bedöms den växande marknaden för elbilar bli ett mycket intressant segment. Affären utvecklas med fordonstillverkaren, men i slutändan är det licensavtal med batteritillverkare och etablerade sensortillverkare som är målet. Företaget har ansökt om patent för tekniken som gas- och batterisensor.

Även privatmarknaden generellt har mycket stor potential eftersom sensorn kan användas för en mängd olika funktioner. Ett av flera användningsområden som undersöks är att använda sensorn som styrsignal vid uppsamling av koldioxid, så kallad Carbon Capture.

Systemet går att utvecklas och nyanseras på en mängd olika sätt, och det går också att massproducera, säger Dahlqvist, som menar att det i så fall handlar om att Insplorion säljer licenser.

I dagsläget tillverkar Insplorion själva sina produkter, som alltså i huvudsak består av det ovan beskrivna mätinstrumentet. Tillverkningen sker i Sverige, även om vissa insatskomponenter är importerade.

Det bolag som senare skulle bli Insplorion startades av fyra forskare från Chalmers tekniska högskola och Chalmers Entreprenörsskola i januari 2010. Efter den senaste emissionen äger bolagets grundare omkring 15 procent av bolaget. Ett par pensionsförvaltare är största ägare med en sammanlagd ägarandel på drygt 30 procent.

Läs artikeln på Privata Affärer