Delårsrapport januari-september 2017

15 Nov 2017

Sammanfattning av kvartalet 1 juli – 30 september 2017
• Omsättning uppgick till 273 (253) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 873 (485) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -841 (-1 457) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,13 (-0,27) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 941 (-1 837) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2017
• Omsättning uppgick till 473 (854) KSEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 892 (1 748) KSEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 (-3 927) KSEK
• Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,63 (-0,74) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5 126 (-4 844) KSEK

Väsentliga händelser under perioden
• I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte-modul, till professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.

• I början på mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.

• Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin instrumentfamilj, dels en helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum.

• På Insplorions årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att emittera maximalt 1 200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt samt maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares företrädesrätt.

• I början på maj fick Insplorions huvudpatentansökan ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” statusen ”issue of notification” i USA och patentet blev beviljat den 23 maj.

• Åttonde maj presenterades att integreringen av Insplorion-sensorer i AGM-batterier lyckats. Projektet fokuserade på att undersöka tillverkningsmetoder samt batteriprestanda.

• Nionde maj blev Insplorions gaspatentansökan “A sensor, system, and method for sensing a gas” ett beviljat patent i USA.

• I slutet på maj blev huvudpatentet ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” även beviljat i Europa (EPO). Patentet är nu beviljat på alla marknader som bolaget har sökt skydd på.

• I slutet på juni tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt emitterades 87 500 aktier och bolaget tillfördes 1 031 000 kr.

• I början på juli blev det klart att Insplorions sensorer ska mäta Göteborgs stadsluft genom den västsvenska hubben ”Luft och Vatten med Internet of Things” (LoV-IoT). Göteborgs Stad leder en grupp med 14 parter, där Insplorion ingår, som har fått ett anslag på 12 miljoner kronor av Vinnova för att med Internet of Things (IoT) och sensorer utveckla ett effektivare system för insamling av information om städers luft- och vattenkvalitet.

• I mitten på juli presenterades resultaten från batteritester med Uppsala universitet som finansierats av samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö. Resultaten bekräftar nyttan av Insplorions sensor som effektivare metod för mätning av laddstatus, samt att temperatur och batterihälsa kan mätas.

• Vid månadsskiftet september/oktober köpte professor Fredrik Höök en Acoulyte och blev referenscenter till Insplorion inom bio-applikationer. Höök och hans grupp är ledande inom drug-delivery-system och interaktioner med cellytor. Höök är även en av grundarna till Q-Sense och är expert på den akustiska QCM-D-tekniken som Insplorions optiska NPS-teknik kombineras med via Acoulyte-instrumentet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• 18 oktober blev det klart att Insplorion och RISE tilldelas 350 000 kr av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn. Målet för projektet är att utveckla designen av ett fiberbaserat NPS-sensorsystem för batteristyrning, samt undersöka potentialen för andra applikationsområden baserade på samma plattform.

VD-kommentar
Insplorions samarbeten med Uppsala universitet, det skotska batteriföretaget AGM och det multinationella elkomponentbolag som stöttat vår forskning har fortsatt under hösten. Detta som en följd av de positiva resultat vi presenterade i juli. Vi utvecklas ständigt, blir tekniskt skarpare och mer relevanta gällande de marknadsmässiga utmaningar som ligger framför oss.

Det som ger oss ett starkt driv inom batteriaffären är att det finns en allt tydligare trend mot att dagens fossilbaserade fordonsflotta med ökande hastighet kommer ersättas av eldrivna fordon. I detta paradigmskifte avser Insplorion att spela en viktig roll. Dagens batterier är överdimensionerade och levererar bara delar av sin kapacitet. Med Insplorions sensorteknik kan framtidens batterier uppnå en väsentligt ökad prestanda. För att bredda användningen av våra batterisensorer är det viktigt att samtliga delar i systemet är tillräckligt små för att kunna integreras i en batterimodul. Således driver vi flera interna projekt i syfte att ytterligare miniatyrisera sensorsystemet.

I oktober fick vi ytterligare bränsle i arbetet. Insplorion och RISE* tilldelades 350 000 kr av Vinnova till ett projekt med inriktning mot just en miniatyrisering av nanosensorsystemet för batterier. Här ska arbetet fokuseras på att dels utveckla designen för ett fiberbaserat NPS-system, dels sondera möjligheterna att addera nya applikationsområden.

Under tredje kvartalet 2017 levererades ett Acoulyte-instrument till Chalmers tekniska högskola. Beställare var professor Fredrik Höök, en internationellt erkänd forskare inom biologisk fysik. Leveransen omfattar även ett referenscenterarbete. Professor Höök och hans team är ledande inom området drug delivery och gruppens breda kompetens inom life science ger Insplorion tillgång till viktiga referenser. I gemensamma tester har vi visat att Acoulyte passar mycket bra för life science-området, exempelvis gällande reaktioner som sker såväl på cellers ytor som inuti själva cellen. Att Fredrik Höök är en medgrundare till QCM-D-instrumentet, det instrument som Acoulyte dockar in på, förstärker självklart hans vikt i vår dialog med blivande Acoulytekunder.

Insplorions instrumentaffär riktas i huvudsak mot kunder som bedriver forskning inom den akademiska världen. Det rör sig om lågvolymprodukter, som anpassas till kundens framtida behov. Ledtiderna i försäljningsarbetet är långa, men varje affär genererar betydande intäkter. Intresset bland potentiella kunder att prova Acoulyte är stort. Vi har för närvarande tre stycken demosystem som på grund av hög efterfrågan från potentiella kunder är uppbokade för lång tid framöver. Eftersom Acoulyte riktar sig till forskare och då vår NPS-teknik är ny, blir enskilda tester en nödvändighet för att få fram data som styrker behovet av våra instrument. Det är avgörande att kunden kan påvisa nyttan med vår nya teknik i sin forskning och därefter, med stöd av de genererade testresultaten, söka finansiering för inköp av Acoulyte.

Innan årsskiftet ska Insplorion vara igång med våra luftkvalitetsensorer i ett skarpt test, i riktigt miljö. Vi ska mäta kvävedioxid i Göteborgs stad, inom ramen för projektet ”Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT)”. Syftet är att övervakning av luft och vatten ska ske via smarta instrument och projektet är planerat att pågå i tre år. Vi har skalat ner våra allra första sensorprototyper från i storleksordningen en skolåda och ska senast under andra kvartalet 2018 kunna presentera sensorer för ändamålet i storleken av en snusdosa. Intresset för projektet i Göteborg har rönt intresse på många andra håll och vi har fått förfrågningar från många håll kring vidare användning av sensortekniken för olika gastillämpningar.

Intresset för Insplorions verksamhet syns bland annat genom de många frågor som ställs till företaget. För att lätta på informationstrycket fortsätter vi periodvis publicera de mest intressanta frågorna och dess svar på Aktietorgets webbplats under ”Mer från bolaget”, se www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=86174.

Patrik Dahlqvist, VD
* RISE är ett samlat forskningsinstitut för Sverige, där Innventia, SP och Swedish ICT gått samman i för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner.

Aktien
Per den 30 september uppgick antal aktier till 6 450 481.
Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 30 september 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram, 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis har nyttjats. Fullt nyttjande av kvarstående optionsprogram motsvarar 131 500 aktier, motsvarande 2,04% av bolagets utestående aktier.
Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.
Granskning av revisor
Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande finansiella rapporter
2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
2018-04-17 Årsstämma 2018

Avlämnande av delårsrapport
Göteborg den 15 november 2017
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström, Styrelseordförande
Gunilla Almgren, Ledamot
Bengt Belfrage, Ledamot
Jan Burenius, Ledamot
Caroline Pamp, Ledamot

 

Läs hela delårsrapporten