Företrädesemissionen inleds idag

29 Sep 2016

Idag startar teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 18 oktober 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,4 MSEK.

Emissionslikviden skall i huvudsak användas för vidare kommersialisering av bolagets batterisensorprojekt samt utökade försäljningsaktiviteter av bolagets instrumentaffär.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  • Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie. • Nyemissionen omfattar högst 1 256 396 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 29 september 2016 till och med den 18 oktober 2016. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 29 september 2016 till och med den 14 oktober 2016.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under första halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Insplorions hemsida (www.insplorion.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

För ytterligare information om nyemissionen, kontakta VD Patrik Dahlqvist, på 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf